گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار ...

نام:  معصومه قرباني مرزوني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ghorbanim/
نام:  مژگان معمار مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پردييس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم ورزشي
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي