28 شهریور 1399

منصور اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن: 2210
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر کفش کنترل حرکتی بر گشتاور سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی دویدن در زنان مبتلا به سندروم درد کشککی رانی طب توانبخشی: دوره 8 شماره 3; 42-50
2
سمیه حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور (1398) مقایسه اثر بریس و نواربندی کشکک بر سینماتیک سه بعدی مفصل زانوی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی در فازاتکای دویدن کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان: 21; 231-237
3
داود خضری، منصور اسلامی، روح اله یوسف پور، افشین فیاض موقر (1397) تدوین مقادیر نرمی قدرت، انعطافپذیری و همراستایی اندامهای تحتانی در مطالعات طب ورزشی: 10; 69-82
4
منصور اسلامی، محسن نظری (1397) أثیر خستگی عمومی بر کار و توان جذبی عضلات مفصل زانو طی مرحله اتکای دویدن پژوهش در طب ورزشی و فناوری: 16; 47-55
5
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) بررسی الگوی جریان توان محوری درشت نی در زنان با و بدون سندروم درد کشککی-رانی طی فاز اتکای دویدن پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 241-252
6
سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397) بررسی انرژی مکانیکی دویدن پای برهنه و مینیمال پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 265-272
7
مهدی بقاییان، منصور اسلامی، علی عباسی، مهدی خالقی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) مقایسة هماهنگی و تغییرپذیری مفاصل اندام فوقانی در پاروکشی کایاک مردان جوان نیمه حرفه ای و نخبه مطالعات طب ورزشی: 24; 103-124
8
جسین گلدشتی، منصور اسلامی، محمد تقی پور (1397) تأثیر سه نوع زانوبند پیشگیریکننده بر متغیرهای ابداکشن و گشتاور ابداکشن مفصل زانو پژوهش در علوم توانبخشی: 14; 282-288
9
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل شفیعی (1397) بررسی اثرات نواربندی کینزیو عضلات شکم بر متغیرهای سینماتیکی سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی فاز اتکای دویدن در زنان دارای درد کشککی رانی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: دوره 4- شماره 27; 87-97
10
داود خضری، منصور اسلامی، روح اله یوسف پور (1397) خوشه بندی دوندگان سالم بر اساس الگوی های کینماتیکی سه بعدی لگن حین دویدن با استفاده از روش سلسله مراتبی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 227-240
11
اریا فتحی، منصور اسلامی، سمیه نامدار طجری، مرتضی همایون نیا (1397) تاثیر 10 جلسه تمرین ذهنی در مقایسه با تمرین عملی بر دامنه حرکتی مفاصل پا و دقت در ضربه ی پنالتی فوتبال پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 8; 55-63
12
احمد گل رفعتی، منصور اسلامی، شادمهر میردار (1397) تاثیر یک دوره برنامه نه هفته ای بر شاخص مرکز فشار در حالت ایستاده ساکن با چشمان باز و بسته در مردان سالمند فصلنامه پژوهشی توانبخشی: 19; 44-52
13
neda broushak, Mansour Eslami, Mohsen kazemi, hasan Daneshmandy, john A Johnson (2018) the dynamic response of the taekwondo roundhouse kick to head using computer simulation Ido Movement for Culture: 18; 54-60
14
عفت حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور، افشین فیاض موقر (1396) بررسی نقش سفتی پا در پیشبینی وقوع سندرم استرس داخلی درشت نی در افراد فعال: یک پژوهش آیندهنگر پژوهش در علوم توانبخشی: 13; 287-295
15
رز فولادی، رضا رجبی، هومن مینو نژاد، منصور اسلامی (1396) پارگی عضله همسترینگ مقدمه ای برای آسیب های بیومکانیکی زانو در ورزشکاران، مطالعه مروری طب توانبخشی: 6; 274-285
16
وحید قاسمی، سید صدر الدبن شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی (1396) بررسی تغییرات کینماتیکی مفصل زانو حین فرود تک پا متعاقب هشت هفته برنامه فیفا+11 در بازیکنان مرد جوان فوتبالیست پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 91-104
17
محمد فلاح محمدی، سید صدر الدبن شجاع الدین، امیر لطافت کار، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، منصور اسلامی (1396) ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی و قدرت برخی عضلات اندام تحتانی با تکنیک پرش-فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 125-138
18
ندا بروشک، منصور اسلامی، حسن دانشمندی (1396) تأثیر شتاب خطی و شتاب چرخشی سر در بروز آسیبهای مغزی در تکواندو پژوهش در علوم توانبخشی: 4; 179-185
19
سمیه حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور، راحله مهر ایین (1396) مقایسه میزان انحراف کشککی و زاویه سولکوس بین بیماران به سندرم درد کشککی و افراد سالم دانشور پزشکی: 24; 47-54
20
21
Mohsen Damavandi, Mansour Eslami, David Pearsall (2017) Side-sloped surfaces substantially a ect lower limb running kinematics Sports Biomechanics: 16; 1-12
22
محمد ربیعی، منصور اسلامی، حیدر صادقی، افشین فیاض موقر (1396) تاثیر گوه جانبی پا با شیب های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک انالیز مولفه های اصلی journal of shahrekord university of medical sciences: 19; 62-72
23
محمد ربیعی، منصور اسلامی، حیدر صادقی، افشین فیاض موقر (1396) تأثیر گوه جانبی پا با شیب های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک آنالیز مولفههای اصلی (PCA) journal of shahrekord university of medical sciences: 19; 62-72
24
منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد، افشین فیاض موقر، حیدر صادقی (1396) آیا کفشهای مینیمال دویدن پابرهنه را تقلید مینمایند؟ بررسی انرژی مکانیکی اندام ها پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 87-96
25
وحید قاسمی، سید صدر الدین شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی (1395) تأثیر هشت هفته تمرینات 11+ فیفا بر متغیرهای نیروی عکسالعمل زمین هنگام حرکت فرود تکپا در بازیکنان فوتبال مرد جوان مطالعات طب ورزشی: 20; 107-124
26
وحید قاسمی، سید صدر الدین شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی (1395) تأثیرات هشت هفته تمرین گرم کردن 11+ فیفا بر زمانبندی و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات زانو برای پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی Journal of Exercise Science and Medicine: 8; 147-167
27
ابراهیم عبدی، منصور اسلامی، محمد تقی پور (1395) مروری بر پارامترهای بیومکانیکی زخم پای دیابتی مجله علوم پزشکی رازی: 23; 51-67
28
Mohammad Rabiei, Mansour Eslami, Afshin Fayyaz Movaghar (2016) The assessment of three-dimensional foot pronation using a principal component analysis method in the stance phase of running the foot: 29; 11-17
29
منصور اسلامی، زهرا بصیری (1395) تأثیر استفاده از فناوری نانو در زیره کفش ورزشی بر توان مچ پا در فاز اتکای دویدن پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 23; 43-52
30
مقاله ارائه‌شده
1
شقایق شکاری، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) اثر کفش مینیمال بر گشتاور آزاد نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
2
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
3
محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) مقایسه مولفه های اوج نیروی کف پایی بین مردان دارای کایفوز و لوردوز با افراد سالم ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران
4
rose fouladi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Mansour Eslami (2019) KNEE JOINT DYNAMIC CHANGES IN SAGITTAL PLANE AT SINGLE LEG JUMP-LANDING TASK AFTER HAMSTRING STRAIN INJURY world congress of physiotherapy, Swiss, Geneva
5
محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398) تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با دستورالعمل کانون توجه ببیرونی و عملکرد تعادل سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران، تهران
6
محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398) تاثیر شش هفته تمرین راه رفتن با تحریک موزون دیداری بر تعادل سالمندان اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، ایران، تهران
7
شقایق شکاری، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1397) اوج نیرو در نواحی اناتومیکی دهگانه کف پا در افراد دارای راه رفتن تردلنبرگ اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران، تهران
8
rose fouladi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Mansour Eslami (2018) knee joint kinetic evaluation in athletes with previous hamstring injury at single leg jump landing task first Eurasian sport sciences congress, Iran, Tabriz
9
Mansour Eslami, Seyyed Esmaeil Hosseininejad, heidar sadeghih, Fatemeh Salari, Rohollah Yousefpour (2017) Determination of functional groups using lower limbs energy during running 10th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
10
Somayeh Hosseinzadeh, Mansour Eslami, Mohammad Taghipour (2017) Comparisons of patella lateralization between healthy and runners with patellofemoral pain syndrome by using MRI 10th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
11
Fatemeh Salari, Mansour Eslami, Amir ali Jafar nezhad (2017) The effect of motion control shoes on the three dimensional lower limb joint moments during stance phase of running 10th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
12
Fatemeh Salari, Mansour Eslami, Seyyed Esmaeil Hosseininejad (2017) The effect of anti-anterior pelvic tilt taping on the axial tibial power flow pattern and three dimensional kinematics of the hip joint during running in patellofemoral pain syndrome female 10th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
روح اله ورشاب ساز، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر نوع پوشش پا بر نسبت بازوی اهرمی مفاصل مچ و زانو در دو نوع دویدن پاشنه-پنجه و سینه-پنجه
3
اسماعیل زمانیان، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) تاثیر سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن
4
5
6
7
معصومه رضائیان، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) تأثیر الگوی فرود پا بر توان مفصلی مچ پا طی فاز استقرار دویدن
8
منور موسوی لاریجانی، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397) اثر زانوی پرانتزی بر متغیرهای کینتیکی و مرکز فشار پای اتکا، حین اجرای شوت روی پا در فوتبال
9
10
11
کتاب
1
منصور اسلامی، زهرا بصیری (1395) اساس بیومکانیک بدن انسان شابک:978-600-6545-84-4
2
منصور اسلامی، جواد سروستان (1395) آناتومی دویدن شابک:978-600-6467-66-5
ابداع
1
ندا بروشک، منصور اسلامی، حسن خشنودی (1397) سیستم سنجش فاکتورهای مختلف کلاه ورزش های رزمی
سخنرانی
1
منصور اسلامی (1396) بیومکانیک ورزش؛ افقی نوین در ورزش قهرمانی دانشگاه شهید بهشتی