01 فروردین 1402
ميثم شيرخدايي

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، مازندران، بابلسر ،پردیس دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی بین الملل
تلفن: 09125225939
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تبيين ارتباط توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي درايران با رويكرد ديماتل مبتني بر فرآيند تحليل شبكه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعه علم، توسعه فناوری، رشد اقتصادی، دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه.
مجله مدیریت توسعه فناوری
شناسه DOI 10.22104/jtdm.2018.2382.1807
پژوهشگران هومن شبابی (نفر اول) ، محمود یحیی زاده فر (نفر دوم) ، سعید راسخی (نفر سوم) ، میثم شیرخدایی (نفر چهارم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین ارتباط میان توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران بوده است. در این راستا، با مطالعه عمیق حدود 250 کتاب و مقاله درباره توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی و تحلیل محتوای کیفی آنها، زیر معیارهای اثرگذار بر این سه معیار مشخص و با یکپارچه سازی آنها، 14 زیر معیار مشترک شناسایی شد که تحت سه معیار مربوطه دسته بندی شدند. در ادامه، با نمونه گیری نظری هدفمند از میان حدود 130 خبره، 13 خبره ساکن ایران و خارج از کشور که به مسائل معیارهای مورد بررسی تسلط داشتند انتخاب شده و با بهره گیری از نظرات تخصصی آنها، پرسشنامه دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه تکمیل و از داده های پرسشنامه برای سنجش رابطه میان معیارها و زیر معیارها و وزن دهی آنها (فن دنپ) استفاده شد و مدل پژوهش، از طریق خروجیهای فن دنپ ترسیم گردید. نتایج پژوهش حاضر، گواه ارتباط دوسویه میان توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران می باشد به گونه ایکه رشد اقتصادی و توسعه فناوری، به ترتیب، اثرگذارترین و اثرپذیرترین معیار در این شبکه ارتباطی می باشند.