1403/03/02
ساناز ساعی دیباور

ساناز ساعی دیباور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: دانشگاه مازندران
تلفن: 011-35303000

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1393 - 1398)
    عنوان رساله: احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1390 - 1392)
    عنوان رساله: مارگریت دوراس و تراژدی مدرن در دو اثر مدراتوکانتبیلو و عاشق
  • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1386 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
کتاب
تابلو ساناز ساعی دیباور (1401)