06 فروردین 1402
محمد رضا پهلواني

محمد رضا پهلوانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- خیابان شهید سالاریه-کوی فجر - پلاک 60
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01125342480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

من بعنوان استاد فیزیک هسته ای دانشگاه مازندران و عضو هیئت علمی این دانشگاه اکنون مشغول کار هستم

تحصیلات

 • فوق لیسانس فیزیک هسته ای ، دانشگاه تهران ، ایران (1364 - 1396)
  عنوان پایان‌نامه: محاسبه و اندازه گیری سطح مقطع تولید اشعه ایکس لایه های نازک توسط تابش آلفا
 • لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1356 - 1364)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اندرکنش همجوشی-شکافت هسته های ستگین
 • هسته های سنگین و ابرسنگین، مطالعه پایداری و واپاشی آنها
 • شکافت خودبخودی هسته های ابرسنگین
 • شکافت واداشته فوتونی
 • شکافت واداشته نوترونی هسته های سنگین
 • واپاشی آلفا، بتا و گاما
 • بررسی خصوصیات ترمودینامیکی هسته های سنگین و ابرسنگین
 • شکافت سه تایی هسته های ابرسنگین
 • مطالعه خصوصیات هسته ها با استفاده از پتانسیل اسکریم
 • بررسی رادیواکتیویته خوشه ها ی گسیل شده از هسته های سنگین و ابرسنگین
 • بررسی خصوصیات هسته های شگفت
 • بررسی پایداری و تولید هسته های ابرسنگین
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Reza Pahlavani, Hossein Karimi (2022) Isotopic yields and spontaneous fission half-lives of 279Ds and 281Ds superheavy isotopes International Journal of Modern Physics E: 31; 2250103-1-2250103-12
2
Mohammad Reza Pahlavani, Mana Masoumi dynan (2022) Effect of nuclear potential on the formation cross section of superheavy isotopes of Og, Nh and Cn nuclei INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 96; -3635-3643
3
4
Mohammad Reza Pahlavani, Mana Masoumi dynan (2022) Simulation of fragments mass distribution of 237Np, 241,243Am and 239,242,244Pu isotopes in proton-induced fissio International Journal of Modern Physics E: 31(1); 1-2250008 -2250008-1
5
محمد رضا پهلوانی، مانا معصومی دینان (1400) کمیتهای ترمودینامیکی و سطح مقطع باقیماندة تبخیر ایزوتوپهای فوق Dsسنگین 272 Rg و با استفاده از مدل سیستمهای دوهستهای پژوهش سیستم های بس ذره ای: دوره 11 شماره 4; 13-25
6
7
Mohammad Reza Pahlavani, Mana Masoumi dynan (2021) Formation cross sections of isotopes of the superheavy nuclei Og, Fl, and Nh using the dinuclear system model Physical Review C: 103; 034608-1-034608-9
8
Mohammad Reza Pahlavani, Sepideh Rahimi samami (2020) Clusters decay half-live of various heavy deformed nuclei with mass numbers in the range 221≤A≤242 CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 66; 733-744
9
مستانه زاده رفیع، محمد رضا پهلوانی، M. -R. Ioan (1398) Tin-accompanied and true ternary fission of 242Pu Chinese Physics C: 43; 094101-1-094101-9
10
Mastanea Zadehrafi, Mohammad Reza Pahlavani, Ian Silisteanu, C. I. Anghel (2019) A=14 ACCOMPANIED TERNARY FISSION OF 242Pu IN THE COLLINEAR AND EQUATORIAL GEOMETRIES USING PROXIMITY AND YUKAWA POTENTIALS Romanian Journal of Physics: 64; Article no. 304:1-15
11
محمد رضا پهلوانی، مهدی جوهری فرد (1398) بازدة ایزوتوپی و نیمه عمر شکافت خودبه خودی هستۀ فوق سنگین 284Fl پژوهش سیستم های بس ذره ای: دوره 9 شماره 1 بهار 1398; 40-54
12
13
14
Mohammad Ali Ramzanpour, Mohammad Reza Pahlavani (2018) Evaluation of the neutron production rate using D–D and D–T fuel in an inertial electrostatic confinement fusion device CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 56; 23-29
15
Mohammad Reza Pahlavani, Mahdi Joharifard (2018) Isotopic yield and half-lives for the spontaneous fission of 280Ds and 282Cn, superheavy nuclei EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A: 54; مقاله شماره 171
16
Mohammad Reza Pahlavani, Mastanea Zadehrafi (2018) 4He, 10Be, and 34Mg accompanied ternary fis- sion of the 242Pu isotope in the touching equa- torial configuration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A: 54; paper nO. 128 pages1
17
Mohammad Reza Pahlavani, Narjes Karamzadea (2018) Partial α-decay half-lives of ground to ground and ground to excited states of Thorium family CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 56; 1727-1733
18
محمد علی رمضانپور، محمد رضا پهلوانی (1397) بررسی تحلیلی ساختار پتانسیل و آهنگ تولید نوترون در دستگاه همجوشی بهروش محصورسازی الکتروستاتیکی لختی کروی پژوهش سیستم های بس ذره ای: جلد 8 شماره 16; 61-69
19
Mahdi Joharifard, Mohammad Reza Pahlavani (2018) Binding Energies of Deformed Super Heavy Nuclei with Z≥105 BAOJ Physics: (1)3; 5-028-1-5028
20
Sepideh Rahimi samami, Mohammad Reza Pahlavani (2018) Study of 14C Cluster Decay Half-Lives of Heavy Deformed Nuclei FEW-BODY SYSTEMS: 59; 3-9
21
Mohammad Reza Pahlavani, Ahmad Mostaar, javad Nadali Varakani (2018) Configuration of gamma detectors in a neutron interrogation system for detection of explosives APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 132; 18-23
22
محمد رضا پهلوانی، پیام مهدی پور کلدیانی (1396) سطح مقطع شکافت-فوتونی ایزوتوپهای اورانیوم با استفاده از ساختار پتانسیل سه قله ای پژوهش سیستم های بس ذره ای: دوره 7 شماره 14; 37-47
23
Mohammad Reza Pahlavani, Omid Naser Ghodsi, Mastanea Zadehrafi (2017) 4He, 10Be, 14C, and 16O light-fragment-accompanied cold ternary fission of the 250Cm isotope in an equatorial three-cluster model Physical Review C: PHYSICAL REVIEW C 96, 054612 (2017); 8
24
Mohammad Reza Pahlavani, Seyed Mehdi Mirfathi (2017) Neutron-induced fission of even- and odd-mass plutonium isotopes within a four-dimensional Langevin framework PHYSICAL REVIEW C: 96; 1- 014606 8 - 014606
25
Fatemeh Torabi, Omid Naser Ghodsi, Mohammad Reza Pahlavani (2017) Examination of the energy dependence of the fusion process PHYSICAL REVIEW C: 95; 034601-6 034601-1
26
27
Mohammad Ali Ramzanpour, Mohammad Reza Pahlavani (2016) Analysis of the radial potential structure and neutron production rate in the spherical inertial electrostatic confinement fusion devices INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 91; 63-69
28
Mohammad Reza Pahlavani, Seyed Mehdi Mirfathi (2016) Dynamical simulation of neutron-induced fission of uranium isotopes using four-dimensional Langevin equations PHYSICAL REVIEW C: 93; 044617-1 تا 8 -04461
29
Mohammad Reza Pahlavani, Seyed Mehdi Mirfathi (2016) Probing energy dissipation, -ray and neutron multiplicity in the thermal neutron-induced fission of 239Pu EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A: 52; 95
30
محمد رضا پهلوانی، حامد بابازاده (1394) بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی تابش و فناوری هسته ای: 4; 12-17
31
Mohammad Reza Pahlavani, Behnam Firoozi (2015) − transitions of 16 7 N9 16 8 O8 with optimized SDI residual interaction using pnTDA and TDA approximations EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A: 51; 149
32
Mohammad Reza Pahlavani, Seyed Mehdi Mirfathi (2015) Dynamics of neutron-induced fission of 235U using four-dimensional Langevin equations PHYSICAL REVIEW C: 92; 024622-1 024622-5
33
34
Mohammad Reza Pahlavani, S. Alireza َAlavi (2014) Effects of level density parameter on the superheavy production in cold fusion Modern Physic Letter A: 29; 1450214-1
35
Mohammad Reza Pahlavani, S. Alireza َAlavi, ٍElham Farhadi (2014) NUCLEAR LEVEL DENSITY OF HEAVY NUCLEI Z 90 THROUGH SEMICLASSICAL METHOD MODERN PHYSICS LETTERS A: 29; 1450017
36
Mohammad Reza Pahlavani, Razea Morad (2013) Binding energy of light nuclei using the noncritical holography model PHYSICAL REVIEW C: 88; 064004-1
37
Mohammad Reza Pahlavani, Behnam Firoozi (2013) Study of Electromagnetic Multipole Transition Half-Lives of One-Hole 15O􀀀15N and One-Particle 17O􀀀17F Mirror Nuclei ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A: 68; 709-714
38
S.Mohammad Motevalli, Mohammad Reza Pahlavani, Mohammad Azimi (2013) Effects of Isotopic Concentrations on Thermodynamic Parameters of Deuterium-Tritium Mixtures Communication of Theoretical Physics: 60; 108–112
39
Mohammad Reza Pahlavani, Jafar Sadeghi, Razea Morad (2013) Nucleon-meson couplings in a one-boson-exchange potential using noncritical string theory PHYSICAL REVIEW C: 87; 065202-1
40
41
Mohammad Reza Pahlavani, S. Alireza َAlavi, Naser Tahanipour (2013) EFFECT OF NUCLEAR DEFORMATION ON THE POTENTIAL BARRIER AND ALPHA-DECAY HALF-LIVES OF SUPERHEAVY NUCLEI Modern Physic Letter A: 28; 1350065-1
مقاله ارائه‌شده
1
مستانه زاده رفیع، محمد رضا پهلوانی (1396) بررسی نظری شکافت سه پارهای ایزوتوپ Cm250 با استفاده از مدل سه خوشه ای (TCM) بیست و جهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
2
جواد نادعلی ورکانی، محمد رضا پهلوانی، احمد مستعار (1396) تغییر پیکربندی آشکارسازهای گاما به منظور ارتقای عملکرد سامانه بازرسی مواد منفجره به وسیله نوترون بیست و جهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
3
محمد رضا پهلوانی، مانا معصومی دینان (1396) کمیت های ترمودینامیکی هسته های فوق سنگین 172111 و 192111 بیست و جهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
4
نرجس کرم زاده، محمد رضا پهلوانی (1396) محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفا در ایزوتوپ های 𝑷𝒖𝟗𝟐𝟐𝟑𝟖 ,𝑷𝒖𝟗𝟐 𝟐𝟑𝟔 بیست و جهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
5
محمد رضا پهلوانی، جواد نادعلی ورکانی (1395) سامانه بازرسی کانتینرهای دریایی به وسیله نوترون به منظور آشکارسازی مواد منفجره مخفی شده .. دومین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، ایران¡ نوشهر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فیزیک هسته ای (1396 - 1395)
بیشتر