1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ساختار عاملی؛کفایت روانسنجی؛روایی، پایایی؛مقیاس عاملیت اخلاقی
سال 1398
مجله پژوهش های نوین روانشناختی
شناسه DOI
پژوهشگران رویا عباسی اصل ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، علی اصغر فیروزجائیان ، عباس اکبری

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی مقیاس عاملیت اخلاقی بلک (2512) در جامـعهای ایرانی انجام گرفته است. مقیاس عاملیت اخـلاقی یک مقیاس11سؤالی با سه خردهمقیاس میباشد که دارای روایی و پایایی مطلوب در جامعه آمریکایی-اروپایی بوده است. در پژوهش اخیر نسخه فارسی این مقیاس در اختیار نمونهای311نفری متشکل از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران قرار گرفت که بهروش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای برای شرکت در این پژوهش انتخاب شده بودند. روایی سازه مقیاس، ابتدا با روش تحلیل عاملی اکتشافی بهروش مؤلفههای اصلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد، مقیاس دارای ساختاری سه عاملی همانند نسخهاصلی است. بهمنظور بررسی تحلیل عاملی تأییدی برازش مدل بهدست آمده با استفاده از نـرمافزار آموس مورد بررسـی قرار گرفت که نتایج، ساختار بهدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی را مورد تأیید قرار داد. برای ارزیابی بیشتر روایی مقیاس، همبستگی عاملها با نمره کل از طریق ضریب پیرسون مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از همبستگی خوب خردهمقیاسها با نمرهکل داشته است. همچنین برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج بهدست آمده برای ابعادمسئولیتپذیری، فشار گروهی، توجه بیرونی و نمره کل به ترتیب برابر با 13/5،11، /11/5و25/5بوده است.در نهایت با اکتفا بردادههای بهدست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفتکه مقیاس حاضر از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است و برای استفاده پژوهشگران ایرانی در تحقیقات آتی مناسب است.