رویا عباسی اصل

صفحه نخست /رویا عباسی اصل
رویا عباسی اصل
نام و نام خانوادگی رویا عباسی اصل
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی پژوهش های نوین روانشناختی
2 The Prediction of Hospital Stress Based on Self-Actualization and Life Orientations (Optimism and Pessimism) in Female Nurses Women's Health Bulletin
3 Predicting female students’ social anxiety based on their personality traits Journal Of Fundamentals Of Mental Health
4 Mediating Role of Emotional Intelligence Between Family Communication Patterns and Achievement Motivation Among High School Students international journal of school health
5 ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری( RS-14). پژوهش های نوین روانشناختی
6 بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز( MIQ ). روانشناسی کاربردی - دانشگاه شهید بهشتی
7 Personality and Morality: Role of the Big Five Personality Traits in Predicting the Four Components of Moral Decision Making international journal of behavioral sciences
8 Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study. women’s health bulletin
9 Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study women’s health bulletin
10 ساختار عاملی و کفایت سنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری پژوهش های نوین روانشناختی
11 ارایه مدل علی پیش بینی باورهای انگیزشی بر اساس توانایی های فرا شناختی با واسطه گری خود کارآمدی مطالعات روانشناسی تربیتی
12 پیشبینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگیهای شخصیتی Journal Of Fundamentals Of Mental Health
13 Mediating Role of Resilience in Relationship Between Attachment Style Dimensions and Quality of Life in High School Students JOURNAL OF SCHOOL HEALTH
14 رابطه علی ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان پژوهش های نوین روانشناختی