عباس اکبری

صفحه نخست /عباس اکبری
عباس اکبری
نام و نام خانوادگی عباس اکبری
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدل علی برای ابعاد طرح ارتباطی خانواده، تاب آوری و مهارت مهار خشم با گرایش به خشونت روانشناسي - انجمن روانشناسي ايران (International Journal of Psychology)
2 تبیین نقش واسطه ای جهت گیری زندگی در رابطه بین سبک های دلبستگی و احساس خوشبختی روانشناسي - انجمن روانشناسي ايران (International Journal of Psychology)
3 ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی پژوهش های نوین روانشناختی
4 طراحی و ساخت مقیاس سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته روانشناسی ضرورتی برای نیاز سنجی های آموزشی مطالعات برنامه ریزی آموزشی
5 The Prediction of Hospital Stress Based on Self-Actualization and Life Orientations (Optimism and Pessimism) in Female Nurses Women's Health Bulletin
6 Predicting female students’ social anxiety based on their personality traits Journal Of Fundamentals Of Mental Health
7 Mediating Role of Emotional Intelligence Between Family Communication Patterns and Achievement Motivation Among High School Students international journal of school health
8 evelopment and Validation of a two-Dimentional Scale to Measure Family Functions international journal of school health
9 ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری( RS-14). پژوهش های نوین روانشناختی
10 ساختار عاملی و کفایت سنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری پژوهش های نوین روانشناختی
11 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ادراک از ارتباطات خانواده: نقش میانجی گری تاب آوری تحصیلی و جهت گیری زندگی فصلنامه مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
12 نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تابآوری تحصیلی دانش آموزان مجله مطالعات آموزش و يادگيري
13 پیش بینی مولفه های بهزیستی روانی بر اساس مولفه های هوش هیجانی با واسطه گری تاب اوری در دانش اموزان رويش روانشناسي
14 ارایه مدل علی پیش بینی باورهای انگیزشی بر اساس توانایی های فرا شناختی با واسطه گری خود کارآمدی مطالعات روانشناسی تربیتی
15 پیشبینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگیهای شخصیتی Journal Of Fundamentals Of Mental Health
16 Mediating Role of Resilience in Relationship Between Attachment Style Dimensions and Quality of Life in High School Students JOURNAL OF SCHOOL HEALTH
17 طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس. اندیشه های نوین تربیتی
18 رابطه علی ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان پژوهش های نوین روانشناختی
19 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خردمندی پژوهشنامه روانشناسی مثبت