1403/01/25
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01132395060

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی مناطق مستعد توسعه میان افزا با استفاده از دورسنجی (مورد مطالعه: کلانشهر اهواز) علی شجاعیان، عامر نیک پور، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، محمد سلیمانی لامیانی (1401)
Factors Affecting the Change of Agricultural Land Use to Tourism: A Case Study on the Southern Coasts of the Caspian Sea, Iran Mostafa Ghadami, Andreas Dittmann, MOSTAFA PNAHANDEKHAH, Naser Aligholizadeh Firouzjaie (2022)
ارزیابی دیدگاه گردشگران نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزشی – تفسیری در منطقه حفاظت شده میانکله ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، فرامرز بریمانی، الهام حکیمیان (1399)
بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی شهری و روستایی (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت) ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، محمود غریبی جویباری (1398)
تاثیر منافع اقتصادی گردشگری در حفاظت از منابع طبیعی ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، شهربانو وهابی خندکار (1395)
عوامل موثر در انگیزه گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تاکید بر جاذبه های روستاهای مناطق کویری و بیابانی ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مجید اسمعیلی (1394)
مقاله ارائه شده
سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی محمود غریبی جویباری، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، طاهر صفرراد، فرامرز بریمانی (1396)
مطالعه مقایسه ای کیفیت محیط های مسکونی وغیرمسکونی (نمونه موردی: شهرساری غلامرضا ملکشاهی، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، محبوبه کوچک زاده (1396)
بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها(مورد: قائمشهر) رحیم بردی آنامرادنژاد، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهین گرزین مطاعی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
پایان نامه
ارزیابی شاخص‌های شهرکودک ‌مدار: مطالعه موردی آمل زهرا برنده، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، صدیقه لطفی (1402)