1403/03/02
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01132395060

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری ساحلی، گردشگری، اثرات زیست محیطی، شهرستان ساری، دهستان رودپی شمالی
سال 1396
پژوهشگران محمود غریبی جویباری ، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی ، طاهر صفرراد ، فرامرز بریمانی

چکیده

هدف از این تحقیق شناخت و تبیین نگرش گردشگران نسبت به ابعاد زیستمحیطی گردشگری ساحلی در دهستان رودپی شمالی میباشد. این دهستان واقع در شهرستان ساری یکی از مقاصد اصلی گردشگری در استان مازندران است که سالانه تعداد زیادی از مسافران از استانهای دیگر برای گذراندن تعطیلات به این منطقه سفر میکنند. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. ابزار، جهت جمعآوری دادهها، پرسشنامه میباشد که در این راستا تعداد 09نفر از گردشگران بهصورت تصادفی انتخاب و موردمطالعه قرارگرفتهاند و نتایج از طریق آزمون Tتکنمونهای بهکل گردشگران تعمیم دادهشده است. منطقه موردمطالعه سواحل دریای خزر و محدوده دهستان رودپی شمالی از شهرستان ساری است که هرساله پذیرای گردشگران فراوان داخلی است. یافتهها حاصل از تکمیل پرسشنامه که توسط گردشگران پرشده است بیانگر این است که توسعه این نوع گردشگری اثرات زیستمحیطی فراوانی را بر جای گذاشته است که مهمترین آنها تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آبهای ساحلی و از بین رفتن چشمانداز ساحلی است