1402/12/06

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تلفن: 011-35302462

مشخصات درس

عنوان مباحث ویژه انالیز ریاضی
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات