06 فروردین 1402
حبيب اكبرزاده بنگر

حبیب اکبرزاده بنگر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر -دانشگاه مازندران-گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سازه
تلفن: 09111165785
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
saeed Ghanbari, Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, Abozar Jafari (2022) Compressive strength prediction of high-strength oil palm shell lightweight aggregate concrete using machine learning methods Environmental Science and Pollution Research: 29; 1-20
2
Ali Ashrafian, Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, Ali Behnood (2022) Post-fire behavior evaluation of concrete mixtures containing natural zeolite using a novel metaheuristic-based machine learning method Archives of Civil and Mechanical Engineering: 22; 101
3
فرامرز رنجبر، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر (1400) تاثیر شیب زمین بر روی پاسخ دینامیکی گروه شمع ها در خاک قابل روانگرا بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی عددی علوم و مهندسی زلزله: 8-4; 29-49
4
Amir Ali Shahmansouri, Maziar Yazdani, Mehdi Hosseini, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid Farrokh Ghatte (2022) The prediction analysis of compressive strength and electrical resistivity of environmentally friendly concrete incorporating natural zeolite using artificial neural network CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 317; 125876
5
Hamed Rajabzadeh Gatabi, Murude Celikag, Habib Akbarzadeh Bengar (2021) Experimental investigation of steel fibers effect on the cyclic behavior of flexural members with moderate ductility Structures: 34; 2530-2543
6
علی عسگری، فرامرز رنجبر، حبیب اکبرزاده بنگر (1400) استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک های ماسه ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه ای: بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی مهندسی عمران امیرکبیر: 53-7; 3067-3086
7
Habib Akbarzadeh Bengar, Amir Ali Shahmansouri (2021) Post-fire behavior of unconfined and steel tube confined rubberized concrete under axial compression CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 32; 731-745
8
نسترن عباسی، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، مریم نظری (1400) مدل سازی رفتار لرزه یی و برآورد خسارت دیوارهای گهواره یی بتنی تحت بار زلزله مهندسی عمران شریف: 37; 35-45
9
Habib Akbarzadeh Bengar, Fatemeh Ahmadi Zarrinkolaei (2021) Effect of steel fibers and concrete cover on bond behavior between steel deformed bar and concrete under high temperature Structures: 32; 1507-1521
10
Abozar Jafari, Habib Akbarzadeh Bengar, Reza Hassanli, Maryam Nazari, Roberto Dugnani (2021) The response of self-centering concrete walls under quasi-static loading Bulletin of Earthquake Engineering: 19; 2893–2917
11
امیر علی شاه منصوری، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری (1399) مدل سازی رفتار جانبی دیوارهای گهواره ای بتنی با استفاده از شبکه عصبی چند هدفه مصالح و سازه های بتنی: 5; 111-128
12
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, Hessam AzariJafari (2021) Life cycle assessment of eco-friendly concrete mixtures incorporating natural zeolite in sulfate-aggressive environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 268; 1-14
13
Amir Ali Shahmansouri, Maziar Yazdani, saeed Ghanbari, Habib Akbarzadeh Bengar, Abozar Jafari, Hamid Farrokh Ghatte (2021) Artificial neural network model to predict the compressive strength of eco-friendly geopolymer concrete incorporating silica fume and natural zeolite JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 279; 1-13
14
15
امیر علی شاه منصوری، حبیب اکبرزاده بنگر، سعید قنبری (1399) بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی پیشبینی مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری پوزولانی بوسیله برنامه نویسی بیان ژن مصالح و سازه های بتنی: 5; 93-116
16
Habib Akbarzadeh Bengar, Amir Ali Shahmansouri, Nader Akkas Zangerbar, Kamyar Kabirifar, Vivian W.Y. Tam (2020) Impact of elevated temperatures on the structural performance of recycled rubber concrete: Experimental and mathematical modeling CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 255; 119374
17
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, saeed Ghanbari (2020) Compressive strength prediction of eco-efficient GGBS-based geopolymer concrete using GEP method Journal of Building Engineering: 31; 101326
18
Habib Akbarzadeh Bengar, Fatemeh Ahmadi Zarrinkolaei, Mohsen Bozorgnasab (2020) Shear Capacity of Lightweight Concrete Beam Reinforced with Glass Fiber‑Reinforced Polymer Bars Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering: 45; 1565-1574
19
Habib Akbarzadeh Bengar, Amir Ali Shahmansouri (2020) A new anchorage system for CFRP strips in externally strengthened RC continuous beams Journal of Building Engineering: 30; 101230
20
Habib Akbarzadeh Bengar, mehdi hosseinpour, Murude Celikag (2020) Influence of CFRP confinement on bond behavior of steel deformed bar embedded in concrete exposed to high temperature Structures: 24; 240-252
21
Habib Akbarzadeh Bengar, mohammad asadi kiadehi, javad shayanfar, Maryam Nazari (2020) Effective flexural rigidities for RC beams and columns with steel fiber STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 34; 453-465
22
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, Ehsan Jahani (2019) Predicting compressive strength and electrical resistivity of eco-friendly concrete containing natural zeolite via GEP algorithm CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 229; 116 883
23
mehdi hosseinpour, Murude Celikag, Habib Akbarzadeh Bengar (2019) Strengthening and shape modi cation of re-damaged concrete with expansive cement concrete and CFRP wrap Scientia Iranica: 26; 699{708
24
محمد اسدی کیا دهی، حبیب اکبرزاده بنگر، جواد شایانفر (1398) بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط و ویژه با در نظر گرفتن اثرات نیروی محوری متغیر و برش مهندسی عمران مدرس: 19; 15-25
25
حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، میثم بهشتی (1397) مدل عددی پیشنهادی جهت تحلیل چرخه یی غیرخطی تیر همبند فولادی و بتنی در دیوار برشی کوپله ی بتن مسلح مهندسی عمران شریف: 34; 64-53
26
حبیب اکبرزاده بنگر، محسن احمدنژاد، مهدی نوروزی (1397) مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM مهندسی سازه و ساخت: 5; 153-171
27
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2018) A novel method for quantifying damage to cast‐in‐place self‐centering concrete stepping walls Structural Concrete: 19; :1713–1726
28
javad shayanfar, Ali Hemmati, Habib Akbarzadeh Bengar (2018) A simplified numerical model to simulate RC beam–column joints collapse Bulletin of Earthquake Engineering: 17; 803-844
29
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar, Azadeh Parvin (2018) Analytical prediction of seismic behavior of RC joints and columns under varying axial load ENGINEERING STRUCTURES: 174; 792-813
30
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2018) A practical model for simulating nonlinear behaviour of FRP strengthened RC beam-column joints STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 27; 49-74
31
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2018) Seismic performance and damage incurred by monolithic concrete self-centering rocking walls under the effect of axial stress ratio Bulletin of Earthquake Engineering: 16; 831–858
32
Habib Akbarzadeh Bengar, roja Mohammadalipour Aski (2017) E ect of steel and concrete coupling beams on seismic behavior of RC frame accompanied with coupled shear walls Scientia Iranica: 24; 2227-2241
33
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2017) Nonlinear analysis of RC frames considering shear behaviour of members under varying axial load Bulletin of Earthquake Engineering: 15; 2055–2078
34
Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Abdollahtabar, javad shayanfar (2016) Predicting the Ductility of RC Beams Using Nonlinear Regression and ANN Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 40; 297–310
35
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2016) Modeling of Dynamic Behavior and Estimation of Damage Incurred by Self-Centering Rocking Walls journal of rehabilitation in civil engineering: 4; 93-108
36
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2016) Numerical model to simulate shear behaviour of RC joints and columns Computers and Concrete: 18; 877-901
37
محمد رضا یاوری، حبیب اکبرزاده بنگر، امید یزدان پناه (1395) بررسی رفتار بتن پودری واکنشپذیر مسلحشده با الیاف تحت بار انفجار پدافند غیرعامل: 7; 73-84
38
Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Yavari (2016) Simulation of the Reactive Powder Concrete (RPC) Behavior Reinforcing with Resistant Fiber Subjected to Blast Load journal of rehabilitation in civil engineering: 4; 63-77
39
saeed Ghasemi, Ali Akbar Maghsoudi, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid reza Ronagh (2016) Sagging and Hogging Strengthening of Continuous Unbonded Posttensioned HSC Beams by NSM and EBR JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION: 20; 1-13
40
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar, Arsalan Niroomandi (2016) A proposed model for predicting nonlinear behavior of RC joints under seismic loads MATERIALS & DESIGN: 95; 563-579
41
Habib Akbarzadeh Bengar, roja Mohammadalipour Aski (2016) Performance based evaluation of RC coupled shear wall system with steel coupling beam STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 20; 337-355
42
saeed Ghasemi, Ali Akbar Maghsoudi, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid reza Ronagh (2015) Flexural strengthening of continuous unbonded post-tensioned concrete beams with end-anchored CFRP laminates STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 53; 1083-1104
43
omid yazdanpanah, seyed mohammad Seyedpoor, Habib Akbarzadeh Bengar (2015) A new damage detection indicator for beams based on mode shape data STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 53; 725-744
44
Habib Akbarzadeh Bengar, Moein Mousavi (2014) Investigation on Behavior of Strengthened Beams by CFRP in Adjacency of Columns Iranian Journal of Structural Engineerin: 2; 135-143
45
علی اکبر مقصودی، مهرداد مسعود نژاد، حبیب اکبرزاده بنگر (1393) پیشنهاد بتن مناسب در ساخت ساختمانهای بلند مرتبه (بررسی موردی پروژه 21 طبقه در بابلسر) تحقیقات بتن: 7; 93-108
مقاله ارائه‌شده
1
فرامرز رنجبر، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر، محمد هادی زاده (1400) تاثیر شیب زمین بر روی پاسخ دینامیکی گروه 3*3 شمع بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی عددی در نرم افزار OpenSees کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ تبریز
2
امیر علی شاه منصوری، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر (1398) بررسی تحلیلی توزیع دما در تیرهای سقف مرکب کم عمق سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و ساخت، ایران¡ تهران
3
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar (2019) Prediction the electrical resistivity of concrete containing clinoptilolite by Gene expression programming 3th international confrance on applied research in structural engineering and construction managment, Iran, tehran
4
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar (2019) Genetic Prediction of Compressive Strength of Concrete Containing Clinoptilolite The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
5
نسترن عباسی، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری (1397) مدل سازی رفتار لرزه ای و برآورد خسارت وارده دیوارهای مرکزگرای یکپارچه بتنی پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
6
محمد اسدی کیا دهی، حبیب اکبرزاده بنگر (1397) سختی خمشی مؤثر تیر و ستون بتن مسلح با درنظرگرفتن اثر نیروی محوری متغیر پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
7
mehdi hosseinpour, Murude Celikag, Habib Akbarzadeh Bengar (2017) Constructing Bridge Columns Using Pre-stressed Concrete for Earthquake Resistance 5th.International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Iran, Tehran
8
علی رامئه، حبیب اکبرزاده بنگر، جواد شایانفر (1396) شبیه سازی پاسخ سازه های بتن مسلح با مد شکست در هسته اتصالات تیر- ستون کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
9
حبیب اکبرزاده بنگر، علی رامئه، جواد شایانفر (1396) تاثیر نیروی محوری متغیر روی رفتار غیر خطی ستون های بتنی مسلح شده با الیاف فولادی کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
10
حبیب اکبرزاده بنگر، هانی پور علی (1396) تاثیر حرارت بر رفتار پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
11
نادر عکاس زنگباری، حبیب اکبرزاده بنگر (1396) بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک بازیافتی محصور شده توسط لوله فولادی، در معرض آتش دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران¡ تهران
12
حبیب اکبرزاده بنگر، سیروس غلام پور، محمد رضا ناصحی (1395) بررسی تاثیر دورپیچ های CFRP بر مقاومت پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن با مقاومت پایین چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
13
حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، میثم بهشتی (1395) مدلسازی عددی تیر کوپله فولادی و بتنی در دیوار برشی کوپله بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران¡ تهران
14
ابراهیم خدابنده، حبیب اکبرزاده بنگر (1395) بررسی تاثیر درجه حرارت بر مقاومت خمشی و چقرمگی بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادی هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران¡ تهران
15
حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395) بررسی مکانیزم خرابی سیستم قاب محیطی بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران¡ تهران
16
حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395) بررسی ضریب رفتار سیستم قاب محیطی بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران¡ تهران
17
حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، ندی عکاس زنگباری (1395) تاثیر آتش بر خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک جایگزین شده با ریزدانه طبیعی اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
18
حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، مهدی اسحاقی کناری، ندی عکاس زنگباری (1395) خواص مکانیکی بتن ساخته شده با خرده لاستیک بازیافتی محصور شده با لوله فولادی، در معرض آتش اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
19
Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar, seyed mohammad Seyedpoor (2015) An artificial neural network (ANN) model for predicting the moment-rotation of exterior RC beam–column joints strengthened by CFRP composites nd International & 6th National Conference on Earthquake & Structures, iran, tehran
20
Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar (2015) Seismic performance of RC frames joints retrofitted by CFRP composites nd International & 6th National Conference on Earthquake & Structures, iran, tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حبیب اکبرزاده بنگر (1399) رفتار دیوار کوپله با تیرهای بتنی کوپله پیش تنیده دانشگاه مازندران
2
حبیب اکبرزاده بنگر (1398) مقاوم سازی قاب خمشی بتن مسلح با استفاده از روش قاب فلزی داخلی دانشگاه مازندران
3
حبیب اکبرزاده بنگر (1397) تاثیر الیاف فلزی روی سختی خمشی روی اعضا بتن مسلح دانشگاه مازندران
4
حبیب اکبرزاده بنگر (1395) تاثیر الیاف فلزی بر رفتار ستون لاغر دانشگاه مازندران

دانشجویان

  • نام و نام خانوادگی: امیرعلی شاه منصوری
    مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
    رشته: مهندسی سازه
    پایان نامه: مدل تئوری برای پیش بینی رفتار دیوارهای گهواره ای بتنی تحت بار جانبی ناشی از زلزله
بیشتر