سمیه نامدار طجری

صفحه نخست /سمیه نامدار طجری
سمیه نامدار طجری
نام و نام خانوادگی سمیه نامدار طجری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
تحصیلات دکترای تخصصی / رفتار حرکتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طراحی الگوی پایداری در محیط کار، بر مبنای رفتار زیست محیطی کارکنان دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی پایدار
2 Comparison of an Eight-week Training Program with and without Virtual Reality on Motor and Cognitive Performance of Women with Multiple Sclerosis International Journal of Motor Control and Learning
3 The effect of perceptual-motor exercise on temporal dynamics of cognitive inhibition control in children with developmental coordination disorder Mental Health and Physical Activity
4 اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی مربیگری-2 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
5 تأثیر وضعیت آمادگی بدنی و جنسیت بر پاسخ دستگاه قلبی تنفسی به فعالیت وامانده ساز در محیط با آلودگی هوا علوم زیستی ورزشی
6 بازاریابی عصبی: بررسی اثر رنگ بر امواج مغزی در ناحیه فرونتال با تأکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: بشقاب های میناکاری شده) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
7 اثر مداخله تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران 8 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی رفتار حركتي
8 اثر حاد توانمندسازی پس فعالی با تحریک فراجمجمه ای با نویز تصادفی بر برخی متغیر های الکتروفیزیولوژیک و عملکردی در مردان ورزشکار فیزیولوژی ورزشی
9 عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
10 اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظه کاری دانشآموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی رفتار حركتي
11 تأثیر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند رشد و يادگيري حركتي ورزشي
12 تاثیر 10 جلسه تمرین ذهنی در مقایسه با تمرین عملی بر دامنه حرکتی مفاصل پا و دقت در ضربه ی پنالتی فوتبال پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
13 اثر آموزش نوروفیدبک بر تعادل و زمان واکنش ورزشکاران دوومیدانی مطالعات روان شناسي ورزشي
14 اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي