مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال ...
عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تأکید بر نوع فعالیت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فقر شاغلین شهری و روستایی داده های تابلویی
چکیده در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده­ های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه­ های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت­شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. محاسبات نشان می­ دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می­ برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده­های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش­ های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می­ شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به ­طور ویژه ­تری مدنظر قرار دهند.
پژوهشگران سحر اعتمادی (نفر سوم)، زهرا کریمی موغاری (نفر دوم)، شهریار زروکی (نفر اول)