مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اندازه گیری هزینه ی تعدیل؛ ...
عنوان اندازه گیری هزینه ی تعدیل؛ مطالعه ای موردی برای بازار کار صنعتی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هزینه ی تعدیل، شاخص های هزینه ی تعدیل، بازار کار، صنعت، ایران
چکیده هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد است. این تغییر می تواند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا)سلیقه(، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی مثل توافقات تجاری باشد. هزینه های تعدیل در هر دو بازار کار و سرمایه مطرح می شوند؛ ولی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به این دلیل که بالاترین هزینه ها را تحمل می کند و نیز تأثیر سیاسی قابل توجهی دارد، بیش تر مورد توجه قرار می گیرد. مقاله ی حاضر، ضمن تعریف و تبیین هزینه های تعدیل، شاخص های اندازه گیری هزینه ی تعدیل بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. هم چنین به عنوان یک مطالعه ی موردی، این مقاله با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی در سطح تجمیع 4رقم طبقه بندی ISICطی دوره ی زمانی ،1385-1381هزینه ی تعدیل برای بازار کار صنعتی ایران را برآورد کرده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش، هزینه ی تعدیل در بازار کار کشور قابل ملاحظه است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین سیاست برای حداقل کردن هزینه های تعدیل، مقید کردن دولت به تأمین ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصی است
پژوهشگران سامان قادری (نفر سوم)، زهرا میلا علمی (نفر دوم)، سعید راسخی (نفر اول)