مشخصات پژوهش

صفحه نخست /راهبرد اروپا در قبال تحولات ...
عنوان راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه مطالعه موردی انگلستان و فرانسه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بحران سوریه، راهبرد اروپا، انگلستان، فرانسه، خاورمیانه
چکیده موقعیت ژئوپلتیک سوریه این کشور را به محل تلاقی و برخورد منافع قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. به همین دلیل با آغاز بحران در سوریه، کنشگران مختلف منطقهای و بینالمللی از جمله کشورهای اروپایی در چارچوب اهداف و منافع خود به ایفای نقش پرداختند. برای کشورهای اتحادیه اروپا گسترش نا امنی در منطقه خاورمیانه نگران کننده است. به همین دلیل آنها از زمان آغاز بحران در سوریه راهبردهای گوناگونی را در رابطه با تحولات این کشور اتخاذ کردند. هدف پژوش حاضر بررسی راهبرد کلان اروپا، مطالعه موردی کشورهای فرانسه و انگلستان، که دیپلماسی فعالی در قبال سوریه اتخاذ کردند، در قبال بحران سوریه میباشد. بر همین اساس سوال اصلی بر این مبنا قرار دارد که انگلستان و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه با بحران سوریه اتخاذ کردند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که فرانسه و انگلستان همسو با راهبرد کلان اروپا، به تناسب روند تحولات سوریه و پیامدهای آن، راهبردهای مختلفی را تاکنون اتخاذ کردهاند که میتوان آنها به ترتیب در سه قالب: الف(راهبرد تهدید و فشار با هدف تغییر رژیم؛ ب( راهبرد مداخلهگرایی نظامی با محوریت مقابله با تروریسم و ج( نهایتا راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت - ملتسازی تقسیم بندی نمود. روش پژوهش تبیینی -تحلیلی است و از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.
پژوهشگران عصمت عارفی (نفر سوم)، مختار صالحی (نفر دوم)، رضا اختیاری امیری (نفر اول)