مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آزمون تقارن تاثیر تکانه های ...
عنوان آزمون تقارن تاثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم در ایران:کاربردی از الگوی چرخشی مارکوف
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها تکانه های قیمت نفت ،تورم
چکیده آزمون تقارن تاثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم در ایران:کاربردی از الگوی چرخشی مارکوف
پژوهشگران علیرضا پور فرج (استاد مشاور)، امیر منصور طهرانچیان (استاد راهنما)، مرضیه شفیعی (دانشجو)