مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ...
عنوان اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نرخ ارز، روش خود رگرسیون آستانه ( TAR )، تکانه پیش بینی شده ، تکانه پیش بینی نشده
چکیده هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران1394-1353 است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیح تعمیمیافته GARCH و روش خودرگرسیون آستانه ای TAR استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک پرسکات به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل - سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آنجا که اثر تکانه های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست های اتخاذ شده، اعمال نماید.
پژوهشگران یلدا مصطفی پور (نفر سوم)، سعید راسخی (نفر دوم)، امیر منصور طهرانچیان (نفر اول)