مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مهاجران خاورمیانه ای و امنیت ...
عنوان مهاجران خاورمیانه ای و امنیت اروپا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مهاجرت؛ امنیت؛ اتحادیه اروپا؛ خاورمیانه؛ مکتب کپنهاگ
چکیده در سال های اخیر منطقه خاورمیانه با بحران های شدیدی مواجه بوده که حاصل رقابت های ژئوپلتیکی و تقابل هویتی و ایدئولوژیکی قدرت های منطقه ای، مداخلات و وزن کشی قدرت های بزرگ و رشد تروریسم و بنیادگرایی رادیکال می باشد. برآیند چنین شرایطی وقوع جنگ ها و منازعات مختلف بود که تا به امروز ادامه یافته و منجر به آواره شدن میلیون ها نفر و مهاجرت عده کثیری به اروپا شده است. با توجه به این ﻣﺴﺄله، پژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد مختلف پیامدهای امنیتی ورود مهاجران خاورمیانه ای را به منطقه اروپا مورد مطالعه و مداقه قرار دهد. روش پژوهش، تحلیلی- تبیینی است و از رهیافت نظری مکتب کپنهاگ جهت تبیین و تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سونامی مهاجران به منطقه اروپا، شاخص های امنیتی کشورهای این حوزه جغرافیایی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید قرار داده است؛ به عبارتی، هجوم مهاجران خاورمیانه ای به اروپا، منجر به افزایش تهدیدات تروریستی، برهم خوردن ترکیب قومی و به دنبال آن یکپارچگی ملی، تقابل فرهنگی و چند فرهنگ گرایی، قدرت گرفتن احزاب راست گرای افراطی و تضعیف ثبات سیاسی کشورها در اروپا شده است. همچنین، ورود مهاجران، علاوه بر تحمیل هزینه های مالی برکشورها، روند تقویت همگرایی اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد بین المللی با چالش مواجه ساخته است.
پژوهشگران عصمت عارفی (نفر سوم)، حسین رفیع (نفر دوم)، رضا اختیاری امیری (نفر اول)