مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی ...
عنوان تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد کارکنان فروش، فضای کاری اخلاقی
چکیده زمینه: کارکنان بخش فروش حلقه اتصال سازمان و مشتریان هستند . مدیران با ایجاد فضای کاری اخلاقی در این بخش، می توانند نقش مهمی در ایجاد نتایج مثبت برای کارکنان، مشتریان و البته سازمان ایفا نمایند . هدف از تحقیق حاضر تحلیل رابطۀ فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش با در نظر گرفتن اثر واسطه ای تعهد سازمانی و استرس شغلی بوده است. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری متشکل از کارکنان بخش فروش فروشگا ه های پوشاک استان مازندران بوده اند که از بین آنها 411 نفر به عنوان نمونه و از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیده اند. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد: فضای کار ی اخلاقی، استرس شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان فروش، با روایی و پایایی مورد تائید استفاده شد . برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای.19 SPSS و 22 AMOS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از وجو د روابط مثبت و معنی دار بین فضای کاری اخلاقی با تعهد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان بوده است . وجود رابطه مثبت بین فضای کاری اخلاقی با عملکرد کارکنان از یک سو و روابط منفی بین فضای کاری اخلاقی با استرس شغلی و بین استرس شغلی با عملکرد کارکنان فروش از سوی دیگر از دیگر مهم ترین یافته های این پژوهش هست. نتیجه گیری: ایجاد فضای کاری اخلاقی در فروشگاه منجر به افزایش تعهد سازمانی، کاهش استرس شغلی و درنهایت بهبود عملکرد کارکنان فروش خواهد شد.
پژوهشگران میثم شیرخدایی (نفر سوم)، مرتضی موقر (نفر دوم)، آتنا بلبل امیری (نفر اول)