مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر یک دوره تمرین اینتروال ...
عنوان تأثیر یک دوره تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص های عملکردی رتهای نر در حال بالیدگی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تیپر پلکانی، تمرین اینتروال، عملکرد استقامتی
چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین اینتروال و تیپرپلکانی بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای نر در حال بالیدگی بود. در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی ویستار نر سههفتهای بهطور تصادفی به گروههای کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین پس از پایان دوره ششهفتهای تمرین اینتروال فزاینده به سه گروه تیپر سههفتهای کاهش شدت، تواتر و تکرار تقسیم شدند. وزن و شاخصهای عملکردی ارزیابی شدند. یافتههای پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 05/0≤α تجزیهوتحلیل شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین زمان خستگی گروههای مختلف تیپر با یکدیگر (001/0≤P (و هفتههای تیپر با دوره اینتروال (008/0≤P (وجود دارد. تیپر شدت با کاهش 57/28 درصدی در شدت تمرین، بهترین میانگین زمان خستگی، مسافت طیشده در آزمون و عملکرد (Pri (را نسبت به سایر گروهها داشت. همچنین مسافت طیشده در آزمون و زمان واماندگی در هفته دوم تیپر به حداکثر خود رسید. براساس نتایج پژوهش حاضر، تیپر پلکانی شدت موجب افزایش 13/52 درصدی عملکرد استقامتی میشود. همچنین دو هفته کاهش بار تمرینی آثار همافزایی مؤثرتری با مداخله بر تغییرات وزنی و زمان واماندگی در پی دارد.
پژوهشگران سجاد احمدی (نفر ششم به بعد)، مینا باغبان (نفر پنجم)، فروغ نیستانی (نفر چهارم)، احسان عرب زاده (نفر سوم)، اکرم ارزانی (نفر دوم)، شادمهر میردار (نفر اول)