اکرم ارزانی

صفحه نخست /اکرم ارزانی
اکرم ارزانی
نام و نام خانوادگی اکرم ارزانی
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر برهم سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF (ریه ورزش و علوم زيست حركتي
2 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی، مقاومتی و ترکیبی بر محتوای پروتئین شبه کیتیناز-3 و ایمونوگلوبین E بافت ریه موش های صحرایی نر مبتلا به آسم مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
3 بررسی سطوح آکواپورین-5 بافت ریه در یک دوره کاهش بار تمرینی )تکرار، تواتر و شدت( با مکمل سیاهدانه در موشهای در حال بالیدگی پژوهش در طب ورزشي و فناوري
4 اثر یک دوره برنامه شنای استقامتی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی قلب رت نوزاد در معرض مسمومیت کادمیوم ابن سینا
5 اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
6 اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
7 مقایسه دورههای زمانی و الگوهای مختلف تیپر با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای ویستار نر در حال بالیدگی پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي
8 تأثیر یک دوره تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص های عملکردی رتهای نر در حال بالیدگی علوم زیستی ورزشی