مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر کارایی سیستم ...
عنوان بررسی تاثیر کارایی سیستم بانکی بر فقر استان های ایران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها کارایی سیستم بانکی بر فقر ، نابرابری درآمد ، فقر
چکیده فقر و نابرابری خصوصا نابرابری درآمد همواره از سوی صاحب نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی بعنوان یکی از معضل های کلیدی کشور ایران مطرح گردیده است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیرکارایی سیستم بانکی بر فقر و نابرابری درآمد در استان های ایران می پردازیم. این پژوهش در جامعه آماری 31 استان بین سال های 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش که به روش رگرسیون داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می دهد که کارایی سیستم بانکی بر فقر تاثیر گذار است و هم چنین کارایی سیستم بانکی اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد.
پژوهشگران شیوا نادری (دانشجو)، یوسف عیسی زاده روشن (استاد مشاور)، علیرضا پور فرج (استاد راهنما)