گروه شیمی معدنی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی معدنی

عباس  اسلامی
گروه:  گروه شیمی معدنی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
بابک  پاشائی دوشتور
گروه:  گروه شیمی معدنی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
حمید  گلچوبیان
گروه:  گروه شیمی معدنی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
نیاز  منادی
گروه:  گروه شیمی معدنی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی