06 فروردین 1402
حميد گلچوبيان

حمید گلچوبیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشکده شیمی دانشگاه مازندران کد پستی 47416-95447
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی معدنی
تلفن: 01135302385
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی معدنی (1372 - 1377)
  • فوق لیسانس شیمی معدنی (1364 - 1366)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Asieh Heidarain, Hamid Golchoubian (2022) Dinuclear copper(II) complex of containing N,N-diisopropyl,N'-3-propylamide-ethylenediamine and dihydroxo bridge; Solvatochromic and Thermochromic Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering: 41 (3); 866-874
2
Sahar Salarieh, Hamid Golchoubian, Golasa Moayyedi, Ehsan Rezaee (2022) Copper(II) Complexes Containing Mixed- Chelate Ligand, Solvatochromis and Density Functional Theory Studies Journal of molecular structure: 1250; 131822
3
Atieh Shirvan, Hamid Golchoubian, Maxime A. Siegler, Elisabeth Bouwman (2021) Copper (II) halide complexes with NNO tridentate ligand as chromotropic probes; synthesis, structural characterization and spectroscopic properties Journal of molecular structure: 1243; 130930
4
Motahareh Motalebi, Hamid Golchoubian, Ehsan Rezaee (2020) Structural and chromotropism properties of copper(II) complexes containing a tridentate ligand CHEMICAL PAPERS: 74; 4075-4087
5
Sekineh Kazemi, Hamid Golchoubian (2020) Structure and Chromotropic Properties of 2-Picolylamine-Ni(II) Complex Inorganic Chemistry Research: 4; 76-85
6
Atieh Shirvan, Hamid Golchoubian, Elisabeth Bouwman (2019) Syntheses and chromotropic behavior of two halo bridged dinuclear copper(II) complexes containing pyridine-based bidentate ligand Journal of molecular structure: 1195; 769-777
7
Hamid Golchoubian, Delaram Mehrbanian, Ehsan Rezaee, Xu Zong-Xiang (2019) Structural and chromotropism properties of copper(II) complexes with 3,3′-((pyridin-2-ylmethyl)azanediyl)dipropanamide ligand TRANSITION METAL CHEMISTRY: 44; 671–680
8
Rahman Hosseinzadeh, Farzaneh Maliji, Hamid Golchoubian, ahmadreza bekheradnia (2019) A novel ferrocene-based calix[4]arene as an efficient optical and electrochemical sensor for highly selective fluoride recognition Chemistry SELECT: 4; 3914-3920
9
Roya Nazari, Hamid Golchoubian, Giuseppe Bruno (2019) Mononuclear copper(II) complexes containing chelating ligand of 2-methyl-N-(pyridine-2-yl-methyl)propane-2-amine as chromotropic probes Journal of the Iranian Chemical Society: 16; 1041–1052
10
11
Roya Nazari, Hamid Golchoubian, Giuseppe Bruno (2018) Chromotropism studies on copper(II) compounds. Part II. Dinuclear copper(II) complexes with triply-bridged hydroxo, acetate, and halo ligands JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: Volume 71, 2018 - Issue 16-18; 2510–2525
12
Sara Kohzad, Hamid Golchoubian, Zvonko Jagličić (2018) A new end-on azido-bridged dicopper(II) complex; syntheses, structure, solvatochromism, magnetic properties, and DFT study JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: VOL. 71, NO. 16-18; 2540–2556
13
Maryam Ghoreishi Amiri, Hamid Golchoubian (2018) Solvatochromism, Thermochromism and Density Functional Theory Studies of Copper(II) Complexes Containing Hemilabile Tetradentate Ligand JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE: 1165; 196–205
14
Sara Kohzad, Hamid Golchoubian, Zvonko Jagličić (2018) Structural, solvatochromism and magnetic properties of two halogen bridged dinuclear copper (II) complexes: a density functional study INORGANICA CHIMICA ACTA: 473; 60–69
15
Leila Rostami, Hamid Golchoubian (2017) Copper(II) complexes containing hemilabile tridentate ligand as chromotropic probes JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: 70; 3660-3676
16
17
18
19
20
Hamid Golchoubian, Razieh Samimi (2016) Syntheses, crystal structures and solvatochromic properties of dinuclear oxalato-bridged copper(II) complexes JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: 69 (19); 2942-2953
21
Hamid Golchoubian, Samira Nateghi (2016) Chromotropism in Halo-Bridged Dimers. Structural Characterization of bis(-halo)bis(halo N-(pyridin-2-ylmethyl)cyclohexanamine copper(II)) RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: 69 (21); 3192-3205
22
Hamid Golchoubian, Sekineh i Kazem (2016) Structure and Chromotropism Properties of an Unsymmetrical Alkoxo-Bridged Nickel(II) Cubane-like Complex JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: 69 (3); 447–457
23
Hamid Golchoubian, Hamid Ghorbanpour, Ehsan Rezaee (2016) Dinuclear copper(II) complexes with bridging oxime group: synthesis, crystal structure and solvatochromism property INORGANICA CHIMICA ACTA: 442; 30-36
24
Mirsaeed Nikzad, Amir Reza Jalilian, Simindokht Shirvani, Ali Bahrami Samani, Hamid Golchoubian (2016) Development of 166Ho-zoledronate as a bone marrow ablative agent pharmaceutical and biomedical research: 2(1); 14-22
25
Hamid Golchoubian, Golasa Moayyedi (2015) Experimental and DFT studies on solvatochromism behavior of a synthesized mixed chelate copper(II) complex POLYHEDRON: 100; 303–312
26
27
Rahman Hosseinzadeh, Hamid Golchoubian, Mahboobe Nouzarian (2015) A mild and efficient method for the conversion of aldehydes into nitriles and thiols into disulfides using an ionic liquid oxidant RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES: 41; 4713-4725
28
29
Hamid Golchoubian, Golasa Moayyedi, Neda Reisi (2015) Halochromism, Ionochromism, Solvatochromism and Density Functional Study of a Synthesized Copper(II) Complex Containing Hemilabile Amide Derivative Ligand SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 138; 913–924
30
Hamid Golchoubian, Mahbobeh Tarahomi, Ehsan Rezaee, Giuseppe Bruno (2015) Synthesis, structural characterization and chromotropism of a Copper(II) complex containing bidentate ligand POLYHEDRON: 85; 635–642
مقاله ارائه‌شده
1
مهدیه محسن پور، حمید گلچوبیان، حمید عمادی (1400) تولید بیودیزل از روغن سویا به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده از کاتالیزگر نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
2
3
Roya Nazari, Hamid Golchoubian (2017) Syntheses, Structural characterization and chromotropism study of mono and dinuclear copper(II) complexes containing chelating ligand of 2-methyl-N-(pyridine-2-yl-methyl)propane-2-amine XXVI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana si svolgerà a Paestum (SA), Italy, Paestum (SA)
4
Leila Rostami, Hamid Golchoubian (2017) Copper(II) complexes containing hemilabile tridentate ligand as Chromotropic probes 19th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Tehran
5
Atieh Shirvan, Hamid Golchoubian (2017) Synthesis, characterization and crystal structure of a halo bridged copper(II) complex 19th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Tehran
6
Rahman Hosseinzadeh, Farzaneh Maliji, Hamid Golchoubian, ahmadreza bekheradnia (2017) Synthesis of a novel upper rim substituted calix[4]arene as a host system for recognition of ions The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Tehran
7
Hamid Golchoubian (2017) Chromotropism in copper(II) complexes 18th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Mashhad
8
9
10
11
Hamid Golchoubian, Samira Nateghi (2016) Chromotropism behavior of dinuclear copper(II) complexes containing chelating ligands derived from pyridine Second International Conference in New Research on chemistry & chemical engineering, Iran, Tehran
12
Hamid Golchoubian, Sara Kohzad (2016) Synthesis, characterization and DFT/TD-DFT studies on molecular structure, vibration and absorption spectra of binuclear copper (II) complexes 18th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Kish
13
Hamid Golchoubian, Sara Kohzad (2016) Experimental and quantum chemical computation of binuclear copper (II) complexes with azide ligands 18th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Kish
14
Hamid Golchoubian, Samira Nateghi (2016) Synthesis and solvatochromism study of a dinuclear copper(II) complex Second International Conference in New Research on chemistry & chemical engineering, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
اتیه شیروان، حمید گلچوبیان، شهرام قاسمی میر، عباس اسلامی (1398) تهیه و بررسی خواص کروموتروپیسم کمپلکس های دو هسته ای مس(II) با پل اگزامید
4
سیده مریم قریشی امیری، حمید گلچوبیان، داود فرمان زاده، عباس اسلامی (1398) سنتز کمپلکس های مس (II) حاوی لیگاند های نیمه فعال کی لیت مشتقات دی آمین و بررسی کروموتروپیسم آنها
5
6
7
8
میر سعید نیکزاد، حمید گلچوبیان، امیر رضا جلیلیان، عباس اسلامی، سیمیندخت شیروانی (1395) تهیه و ارزیابی کمپلکسهای فلزات خاکهای نادر با لیگاند زولدرونیک اسید وکاربرد آنها در پزشکی هسته ای
9
10
11
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حمید گلچوبیان (1396) کروموتروپیسم در کمپلکس های مس(II) دانشکده شیمی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

  • : مدیر گروه شیمی10/1380 – 10/1382 (1382 - 1382)
بیشتر