گروه مدیریت اجرایی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت اجرایی

بهاره  عابدین
گروه:  گروه مدیریت اجرایی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مرتضی  موقر
گروه:  گروه مدیریت اجرایی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی