گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

عبدالرحمان  باقرزاده لداری
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
عباس  بخشنده بالی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
هادی  بیاتی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سید باقر  حسینی کریمی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حسن  خدادی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمود  خونمری
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد اسماعیل  قاسمی طوسی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حمید رضا  منیری حمزه کلایی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای