گروه شیمی معدنی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی معدنی

نام:  عباس اسلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~abbaseslami/
نام:  بابك پاشائي دوشتور
علایق‌پژوهشی:  سلول هاي خورشيدي پروسكايتي، سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ، ديودهاي نورگسيل، كاتاليزورهاي اكسيدكننده آب
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران، بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده شيمي، گروه شيمي معدني- كد پستي 95447-47416
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bpashaei/
نام:  حميد گلچوبيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- دانشكده شيمي دانشگاه مازندران كد پستي 47416-95447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hgolchobian/
نام:  نياز منادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مارندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Nimonadi/
نام:  ام ليلا نظري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده شيمي گروه شيمي معدني
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني