گروه مدیریت جهانگردی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت جهانگردی

نازنین  تبریزی
گروه:  گروه مدیریت جهانگردی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
محمود  حسن پور
گروه:  گروه مدیریت جهانگردی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مهدی  رمضان زاده لسبویی
گروه:  گروه مدیریت جهانگردی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
محمدحسن  زال
گروه:  گروه مدیریت جهانگردی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
روزبه  میرزائی
گروه:  گروه مدیریت جهانگردی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای