گروه مدیریت جهانگردی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت جهانگردی

نام:  نازنين تبريزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه مديريت جهانگردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~tabrizi/
نام:  محمود حسن پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه مديريت جهانگردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hassanpour/
نام:  مهدي رمضان زاده لسبويي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  ايران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي - گروه مديريت جهانگردي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه مديريت جهانگردي
نام:  محمدحسن زال
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران. بابلسر. دانشگاه مازندران. دانشكده علوم انساني و اجتماعي. گروه جهانگردي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه مديريت جهانگردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mzaal/
نام:  روزبه ميرزائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پرديس دانشگاه مازندران. گروه مديريت جهانگردي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه مديريت جهانگردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mirzaei/