گروه فیزیک هسته ای

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک هسته ای

نام:  محمد رضا پهلواني
علایق‌پژوهشی:  اندركنش همجوشي-شكافت هسته هاي ستگين، هسته هاي سنگين و ابرسنگين، مطالعه پايداري و واپاشي آنها، شكافت خودبخودي هسته هاي ابرسنگين، شكافت واداشته فوتوني، شكافت واداشته نوتروني هسته هاي سنگين، واپاشي آلفا، بتا و گاما، بررسي خصوصيات ترموديناميكي هسته هاي سنگين و ابرسنگين، شكافت سه تايي هسته هاي ابرسنگين، مطالعه خصوصيات هسته ها با استفاده از پتانسيل اسكريم، بررسي راديواكتيويته خوشه ها ي گسيل شده از هسته هاي سنگين و ابرسنگين، بررسي خصوصيات هسته هاي شگفت، بررسي پايداري و توليد هسته هاي ابرسنگين
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- خيابان شهيد سالاريه-كوي فجر - پلاك 60
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك هسته اي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mpahlavani/
نام:  جعفر صادقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر، خ. امير مازندراني، وليعصر 12، پ 78
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك هسته اي
نام:  سيد محمد متولي
علایق‌پژوهشی:  Nuclear Fusion-Magnetic Confinement Fusion (MCF)-Inertial Confinement Fusion (ICF)-Muon Catalyzed Fusion (MuCF)-Fission-Fusion Hybrid Reactors-Medical Physics-Medical radiation
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه فيزيك هسته اي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك هسته اي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~motevali/
نام:  محمد مهدوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك هسته اي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmahdavi/
نام:  اميد ناصر قدسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك هسته اي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~naserghodsi/