گروه فلسفه و کلام

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فلسفه و کلام

فرشته  ابوالحسنی نیارکی
گروه:  گروه فلسفه و کلام
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
کوکب  دارابی
گروه:  گروه فلسفه و کلام
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمود  دیانی
گروه:  گروه فلسفه و کلام
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مهران  رضائی
گروه:  گروه فلسفه و کلام
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
عیسی  محمدی نیا
گروه:  گروه فلسفه و کلام
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
رمضان  مهدوی آزادبنی
گروه:  گروه فلسفه و کلام
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای