سید محمد حسین رضوی

خانه /سید محمد حسین رضوی
نام و نام خانوادگی سید محمد حسین رضوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه مدیریت ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ورزشی دوره 12، شماره 1 (1399) 101-120
2 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 8 شماره 3 (1398) 71-79
3 مدیریت و توسعه ورزش دوره 8 شماره 4 (1398) 88-104
4 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9 (1398) 17-35
5 محیط زیست جانوری 11 (1398) 67-76
6
annals of applied sport science 4 (2019) 1-8
7 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 23 (1398) 23-35
8 مدیریت ورزشی دوره 11 شماره 3 (1398) 547-560
9 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دوره 7 شماره 26 (1398) 139-151
10 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 29 (1398) 173-194
11 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 7 (1398) 81-92
12 مدیریت منابع انسانی در ورزش 2 (1398) 241-255
13 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 29 (1398) 69-84
14 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 22 (1398) 11-24
15 گردشگری و توسعه دوره 8 شماره 2 (1398) 127-146
16 پژوهش در علوم ورزشی 11 (1398) 99-120
17 پژوهش در علوم ورزشی 10 (1397) 43-72
18
Sport Science 12 (2019) 65-68
19 مدیریت و توسعه ورزش 16 (1397) 70-87
20 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 8 (1397) 71-81
21 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6 (1397) 65-79
22 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 16 (1397) 67-79
23 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 28 (1397) 15-24
24
Annals of Applied Sport Science 6 (2018) 49-58
25 پژوهش در علوم ورزشی 6 (1397) 17-44
26 مدیریت و توسعه ورزش 7(1) (1397) 88-108
27 پژوهش در علوم ورزشی 47 (1397) 85-105
28 سالمند 12 (1396) 506-5017
29 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 9 (1396) 121-132
30 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 6 (1396) 75-86
31 پژوهش در علوم ورزشی 5 (1396) 215-230
32 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 13 (1396) 1526
33
Annals of Applied Sport Science 5 (2017) 95-102
34
International Journal of Applied Exercise Physiology 6(3) (2017) 23-31
35 پژوهش در علوم ورزشی 44 (1396) 119-138
36
Annals of Applied Sport Science 5 (2017) 79-85
37 نگرش های نو در جغرافیای انسانی 9 (1395) 121-139
38 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 24 (1395) 53-68
39 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دوره 12، شماره 24 (1395) 270-255
40
Annals of Applied Sport Science Volume 4, Number 3 (2016) 35-40
41 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 15 (1395) 61-74
42 گردشگری علم و فرهنگ 5 (1395) از 64 تا 71
43 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دوره 12، شماره 24 (1395) 53-68
44 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 1 (1395) 11-37
45 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 22 (1394) 15-28