آرمان یوسفی بارفروشی

صفحه نخست /آرمان یوسفی بارفروشی
آرمان یوسفی بارفروشی
نام و نام خانوادگی آرمان یوسفی بارفروشی
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحلیل اثر رانت نفت بر رفاه اقتصادی در ایران، با تأکید بر اقتصاد زیرزمینی تحقیقات اقتصادی
2 بررسی اثر متغیرهای مالی بر رفاه اقتصادی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان
3 Fiscal illusion and income inequality: an empirical investigation International Journal of Social Economics
4 سنجش واکنش شاخص رفاه سالانه به تورم ماهانه در ایران: کاربردی از الگوی ترکیبی داده‌های با فرکانس متفاوت برنامه ریزی و بودجه
5 تحلیلی جامع از اثر جهانی‎شدن بر آلایندگی محیط زیست در ایران با تأکید بر ابعاد سه گانه و اجزای دوگانه اقتصاد مقداری
6 برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
7 محاسبه و تجزیه و تحلیل اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی و برآورد منابع ازدست رفتۀ تأمین اجتماعی فصلنامه تامين اجتماعي
8 تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی مناطق شهری و روستایی در ایران (با رویکرد داده های شبه تابلویی) پژوهش هاي اقتصادي ايران
9 تحلیل نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)
10 اشتغال غیررسمی و فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران تحقیقات مدل سازی اقتصادی
11 Free-Market Exchange Rate and Rigidity of Prices in Iran By Nonlinear ARDL Approach jordan journal of economic sciences
12 آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران تحقيقات اقتصادي
13 اثر شکاف نرخ ‎ارز و نامتقارنیِ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد
14 تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران سیاست گذاری اقتصادی
15 تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
16 تحلیل نامتقارنی تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL مطالعات اقتصادي كاربردي ايران