1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بن سولفورون متیل، سم شناسی، ماهی، LC50، Cyprinus carpio
سال 1399
مجله مجله علمي شيلات ايران
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه رحمانی ، شیلا امیدظهیر ، عبدالعلی موحدی نیا ، مریم آخوندیان

چکیده

بن سولفورون متیل یکی از سموم علف کش پرکاربرد است که در مزارع کشاورزی بویژه مزارع برنج مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر برای اولین بار میزان سمیت بن سولفورون متیل را در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، برای تعیین میزان محدوده کشندگی بن سولفورون متیل، ماهی های کپور معمولی به طور تصادفی در 8 گروه در معرض غلظت های 0، 0.01، 0.05، 0.1، 1، 2 و 4 گرم در لیتر بن سولفورورون متیل قرار گرفتند و در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت میزان تلفات ماهیان ثبت شد. پس از تعیین محدوده کشندگی، ماهیان به طور تصادفی در 5 گروه در سه تکرا ر در معرض غلظت های 0، 1.2، 1.4، 1.6 و 1.8 گرم در لیتر بن سولفورون متیل قرار گرفتند و در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت میزان تلفات ماهیان ثبت شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آنالیز آماری پروبیت با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر (LC1-99) شامل LC1، LC10، LC30، LC50، LC70، LC90 و LC99 محاسبه گردید. نتایج نشان داد تلفات ماهیان با افزایش غلظت بن سولفورون متیل و افزایش زمان آزمایش افزایش یافت و میزان غلظت کشنده بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی با افزایش مدت زمان آزمایش کاهش یافت بطوریکه میزان متوسط غلظت کشنده در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت بترتیب 1.86، 1.82، 1.75 و 1.62 گرم در لیتر بدست آمد. در این مطالعه میزان حداکثر غلظت مجاز، غلظت غیرموثر و حداقل غلظت موثر علف کش بن سولفورون متیل بترتیب 0.162 ، 0.162 و 1.41 گرم در لیتر محاسبه گردید.