1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر Liza aurata
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پارامترهای خونی، پارامترهای سرمی، کفال طلایی،دریای خزر
سال 1395
مجله تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه کاردل ، شیلا امیدظهیر ، فرزانه میرزاپور ، مریم آخوندیان

چکیده

بررسی پارامترهای خونی و سرمی روشی برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک جانوران از جمله ماه یها محسوب م یشود. ویژگی های هماتولوژی در گون ههای مختلف ماهیان م یتواند بعنوان یک شاخص مهم ماهی شناسی به کار رود. هدف از این تحقیق، ارزیابی برخی از پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر می باشد. پارامترهای خونی شامل تعداد گلبول های قرمز(RBC)، تعداد گلبو لهای سفید(WBC) ، میزان هموگلوبین(Hb)، میزان هماتوکریت(Hct)،حجم متوسط گلبول قرمز(MCV)، غلظت توسط هموگلوبین گلبولی(MCH)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبو لهای قرمز(MCHC) و پارامترهای سرمی شامل پروتئین تام (TP)، گلوکز(GL)، کلسترول (CHOL)، آنزی مهای آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) اندازه گیری شد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که قد و وزن در ماهی کفال طلایی در دامنه بررسی شده، تاثیر معنی داری بر پارامترهای خونی و سرمی ندارد.بنابراین بین فاکتورهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی در دو وزن مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود نداشت (05 / p > 0). پارامترهای خونی و سرمی می تواند تابلوی واضحی از وضعیت فیزیولوژیک یا پاتولوژیک در ماهی و شرایط مساعد یا نامساعد محیطی به نمایش بگذارد، بنابراین پایش مرتب پارامترهای خونی و سرمی می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار قرار دهد.