1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای موثر در جذب فلز سنگین کادمیوم توسط باکتری هالوفیل جداسازی شده از تالاب میانکاله
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی ، فلز کادمیوم ، باکتری هالوفیل، تالاب میانکاله
سال 1395
پژوهشگران شیوا شعبان نژاد(دانشجو)، شیلا امیدظهیر(استاد مشاور)، فاطمه کاردل(استاد راهنما)، سلمان احمدی اسب چین(استاد راهنما)

چکیده

آلودگی ناشی از فلزات سنگین در سیستم های آبی یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی محسوب می شود. یکی از نگرانی های مهم بشر امروزی، حفظ محیط زیست دریاها و تالاب ها از آلودگی هایی است، که به وسیله فن آوری مدرن و صنایع ایجاد می گردد. پایداری و عدم تجزیه پذیری فلزات سنگین و تمایل آن به تجمع در موجودات زنده سبب شده است آنها را از دیگر آلاینده های سمی متمایز کنند. تکنولوژی جذب زیستی توسط باکتری به دلیل اقتصادی بودن، بالا بودن سرعت نسبی فرآیند جذب، قابلیت بازیابی فلزات و عدم تولید لجن دارای اهمیت ویژه ای است. بنابراین از دیرباز بکارگیری توانایی میکروارگانیسم ها در حذف فلزات از پساب های آلوده به عنوان یک روش مناسب و بهینه مطرح بوده است. در این تحقیق جذب زیستی فلز سنگین کادمیوم توسط باکتری هالوفیل جداشده از تالاب میانکاله مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه آب در ظروف های استریل از تالاب به آزمایشگاه منتقل شدند و طی چند مرحله کشت جداسازی و خالص سازی شدند. سپس جهت شناسایی مقاوم ترین گونه نسبت به شوری، این باکتری های نمک دوست در محیط های MH حاوی کلرید سدیم 0%، 5%، 10%، 15%، 20% کشت داده شدندکه بهترین رشد در شوری 5% بوده است. بعد از آن جهت جداسازی باکتری های مقاوم به فلز کادمیوم، رشد باکتری ها در حضور غلظت های 15، 20، 40، 60 میلی گرم بر لیتر از فلز کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنها یک باکتری در غلظت 60 میلی گرم بر لیتر مقاوم بوده است. همچنین اثرات برخی پارامترهای مهم از جمله سینتیک جذب، pH ، شوری، دما، غلظت جرم زیستی، غلظت فلز بررسی شدند. اندازه گیری میزان کادمیوم جذب شده توسط باکتری، با استفاده از روش جذب اتمی انجام شد و نتایج نشان دادند که ظرفیت جذب زیستی فلز کادمیوم توسط باکتری منتخب بالا است. در بررسی سینتیک جذب و هم دمای جذب سطحی لانگمیر و فروندلیچ برای یون های کادمیوم و بر اساس ضرایب همبستگی خطی آنها نتیجه گیری شد که داده های مربوط به جذب زیستی کادمیوم، همخوانی بهتری با مدل سینتیک جذب شبه مرتبه دوم) 99/0(R2= و با مدل هم دمای تعادلی لانگمیر با 98/0R2= داشته است. این پژوهش نشان داد که سویه ..... می تواند جاذب زیستی مناسبی جهت حذف فلز کادمیوم موجود پساب های شهری و صنعتی باشد همچنین می تواند جهت بازیافت این فلز در صنایع مختلف بکار رود.