1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریزجلبک ‎ Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)‎ در شرایط‎ ‎آزمایشگاهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترکیبات زیست فعال، جلبک سبز، عصاره، فعالیت ضد باکتریایی
سال 1401
مجله مجله بوم شناسی آبزیان
شناسه DOI
پژوهشگران عصمت منصوری ، مریم آخوندیان ، شیلا امیدظهیر ، عبدالعلی موحدی نیا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثرات ضد باکتری ریز جلبک Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)‎ به روی باکتری های بیماری زا صورت گرفت. به این منظور پس از تهیه ی ارگانیسم های مذکور از بانک جلبک ایران، عصاره های متانولی، اتیل استاتی، کلروفرمی و ان-هگزانی آن ها به روش خیساندن (ماسیراسیون) تهیه شد. در ادامه با کشت سویه های باکتریایی تهیه شده در محیط کشت جامد، فعالیت ضد باکتریایی عصاره های مذکور ریزجلبک Scenedesmus obtusus در برابر دو باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus و Streptococcus agalactiae و دو باکتری گرم منفی Escherichia ‎coli و Klebsiella pneumoniae به روش چاهک، تعیین حداقل غلظت مهارکننده ( MIC ) و حداقل غلظت کشنده ( MBC ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره ی متانولی و اتیل استاتی ریز جلبک ‎ S. obtusus در غلظت های 200، 300 و 400 میلی گرم بر میلی لیتر روی هر چهار باکتری تاثیر مهاری داشتند، عصاره کلروفرمی تنها روی باکتری های S. ‎aureus و E. coli تاثیرگذار بود ولی عصاره ی ان-هگزانی روی هیچ کدام از باکتری ها اثر مهارکنندگی نداشت. بیشترین اثر مهاری ریزجلبک S. obtusus مربوط به عصاره ی متانولی روی باکتری E. coli بود‎ ‎ (16میلی متر) و کمترین اثر مهاری را عصاره ی اتیل استاتی روی S. aureus (8/6 ‎ ‎میلی متر) نشان دادند. نتایج نشان داد که عصاره ی ریزجلبک مورد مطالعه، حاوی ترکیبات ضد میکروبی بوده، و نوع حلال مورد استفاده برای استخراج عصاره جلبکی تأثیر معناداری بر میزان فعالیت ضد میکروبی عصاره دارد.