01 فروردین 1402
ميثم شيرخدايي

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، مازندران، بابلسر ،پردیس دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی بین الملل
تلفن: 09125225939
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان رابطه جذابيت برند كارفرما وگرايش به مهاجرت : مطالعه نقش تعديل گر امكان مهاجرت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذابیت برند کارفرما مهاجرت نخبگان
مجله علوم مدیریت ایران
شناسه DOI
پژوهشگران الهه شوقی لرد (نفر اول) ، محسن علیزاده ثانی (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم) ، محبوبه عرب کلمری (نفر چهارم)

چکیده

هدف این مقاله مطالعه رابطه جذابیت برند کارفرمایان ایرانی و کاهش تمایل نخبگان برای مهاجرت، و نقش امکان مهاجرت در تعدیل این رابطه، می باشد. دراین پژوهش ترکیبی، با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته، با 44 دانشجوی سال آخر تعدادی از دانشگاه های مهندسی تهران شاخص های جذابیت برند کارفرما شناسایی و سپس ، از پرسشنامه بومی شده جذابیت برند کارفرما و پرسشنامه های استاندارد امکان مهاجرت و گرایش به مهاجرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 12624 دانشجوی سال آخر در مقاطع مختلف دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بر اساس رتبه بندی شانگهای (2017)، می باشد، که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از 694 نفر اطلاعات جمع آوری شد. در تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تم و برای تحلیل داده های کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد جذابیت برند کارفرما با کاهش گرایش به مهاجرت دانشجوها رابطه معنی داری دارد و این رابطه توسط متغیر امکان مهاجرت تعدیل می شود. برمبنای یافته های پژوهش، می توان انتظار داشت با ارتقاء جذابیت برند کارفرمایی در ارزش های اقتصادی، توسعه ای، نوآوری و اجتماعی، گرایش نخبگان به مهاجرت کاهش می یابد.