01 فروردین 1402
ميثم شيرخدايي

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، مازندران، بابلسر ،پردیس دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی بین الملل
تلفن: 09125225939
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي نقش جنسيت در انتخاب رنگ پوشاك ورزشي در بين دانشگاهيان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رنگ، پوشاک ورزشی، جنسیت، دانشگاه مازندران
مجله پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
شناسه DOI 10.22080/jsmb.2018.9503.2282
پژوهشگران سید رسول مرتضوی فر (نفر اول) ، فرزام فرزان (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم)

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به این که رنگ جزو اولین مؤلفه ها در انتخاب محصول است و دغدغه بسیاری از بازاریابان نیز شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ است، از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی است. روش شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی انجام گردیده، از لحاظ هدف کاربردی می باشد و شیوه جمع آوری داده ها به صورت الکترونیکی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. این پرسشنامه در قالب یک سایت و توسط ایمیل، آدرس سایت برای نمونه آماری ارسال شد. جامعه آماری این تحقیق دانشگاهیان دانشگاه مازندران بودند که دارای پست الکترونیک بودند. بر اساس جدول مورگان 375 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابتدا چند سؤال به منظور سنجش ویژگی های دموگرافیک مطرح شده و به منظور بررسی ترجیحات رنگ برای پوشاک ورزشی شامل کفش، تی شرت، سوشرت، شلوار، کاور، حوله، کوله پشتی، شورت، کلاه، جوراب، کوله پشتی سبک، برای هرکدام یک عکس با 10 رنگ سفید، سیاه، خاکستری، قهوه ای (بخش رنگ های خنثی)، سبز، آبی، بنفش (بخش رنگ های سرد)، قرمز، زرد و نارنجی (بخش رنگ های گرم) قرار داده شد. داده های با روش رگرسیون لجستیک چندجمله ای تحلیل شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در سطح 05/0 نقش معنی داری را بازی می کند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان عنوان کرد که زنان تمایل به انتخاب رنگ های گرم و مردان تمایل به انتخاب رنگ های سرد و خنثی در پوشاک ورزشی خود دارند. از این رو تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی باید از نسبت جنسیت جامعه هدف خود برای فروش آگاهی کامل داشته و بر اساس آن به تولید پوشاک با رنگ های مختلف بپردازند.