1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی، هیپوکسی، پر سیاوش، کاهش شدت تمرین
سال 1397
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی یادگاری ، سیمین ریاحی ، شادمهر میردار ، غلامرضا حمیدیان

چکیده

زمینه و هدف: آپوپتوز نوعی مرگ برنامه ریزی شده سلول است که توسط مجموعهای از پیام های بین سلولی رخ میدهد که با تغییر ساختارهای بافتی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های آپوپتوز و ریمدلینگ ریوی رت های هیپوکسی شده بود. روش بررسی: نمونه های پژوهش حاضر را 14 سر رت نر نژاد ویستار تشکیل داده بودند که پس از 4 هفته تمرین تناوبی شدید، به مدت3 هفته وارد محیط هیپوکسی شدند و نصف رت ها در طی 3 هفته قرارگیری در هیپوکسی، به اجرای تمرینات تناوبی با شدت کمتر ) تیپر( پرداختند و روزانه نیز 011 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره پرسیاوش دریافت کردند. در پایان، جهت انجام آزمایش های ایمونوهیستوشیمی و استریولوژی، بافت ریه خارج گردید. یافته ها: 3 هفته کاهش شدت تمرین و مصرف عصاره پرسیاوش در گروه هیپوکسی، سبب کاهش نسبت 2-Bcl/Bax )10/1

P )و همچنین افزایش جمعیت نموسیت-1 حبابچه های ریوی )10/1