1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پرسیاوش، تمرین تناوبی شدید، هایپوکسی، BAX و BCL2
سال 1396
مجله گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی یادگاری ، سمین ریاحی ، شادمهر میردار ، غلامرضا حمیدیان ، پریناز مصدق

چکیده

مقدمه: آپوپتوز نوعی مرگ برنامهریزی شده سلول است که توسط مجموعهای از پیامهای بین سلولی و تحت شرایط مشخص رخ میدهد. ریوی رتهای تمرین Bcl و 2 Bax هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی کرده و قرار گرفته در معرض هایپوکسی بود. روش بررسی: نمونههای پژوهش حاضر را 14 سر رت نر نژاد ویستار، کاملاً سالم و بدون سابقه بیماری (سن 4 هفته و میانگین 72 گرم) تشکیل داده بودند که پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید، 3 هفته وارد محیط هایپوکسی شدند. نصف رت ها در ± وزنی 9 طی 3 هفته قرارگیری در هایپوکسی، روزانه 500 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره پرسیاوش دریافت کردند. در پایان، جهت انجام آزمایشهای ایمونوهیستوشیمی، بافت ریه خارج شد. Bax نتایج: تحلیل آماری نشان داد 3 هفته مصرف عصاره پرسیاوش در نمونه های قرار گرفته در معرض هایپوکسی، بیان پروتئینی همچنین دیده شد 3 هفته مصرف عصاره پرسیاوش در محیط هایپوکسی .(P≤0/ حبابچههای ریوی را به طور معنادار کاهش داد ( 05 علاوه بر این ملاحظه شد مکمل پرسیاوش سبب .(P>0/ حبابچههای ریوی میشود ( 05 Bcl سبب افزایش غیرمعنادار بیان پروتئین 2 .(P≤0/ در مقایسه با گروه هایپوکسی شد ( 05 Bax/Bcl- کاهش معنادار نسبت 2 نتیجهگیری: به نظر میرسد عصاره پرسیاوش احتمالاً میتواند بیان پروتئینهای پیش آپوپتوزی و ضدآپوپتوزی حبابچههای ریوی قرار گرفته در معرض هایپوکسی را تعدیل نماید که احتمالاً تأثیری قابل ملاحظ ه در مهار واکنش های پروآپوپتوتیک ناشی از هایپوکسی در ریه دارد.