1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گیرنده های استروژرنی، رحم، لوله فالوپ، اورکتومی.
سال 1395
مجله سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار ، الهام اسعدی ، اکرم ارزانی ، غلامرضا حمیدیان

چکیده

هدف: اتصال استروژنها به گیرنده استروژنی در سیتوپلاسم، باعث افزایش سنتز DNA ، RNA و پروتئینهای دیگر در بافت هدف میشود. احتمالاً فعالیتهای ورزشی استقامتی بر بیان گیرندههای استروژنی در موشهای اورکتومی شده اثرگذار باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 1 هفته تمرین شنا بر بیان گیرندههای استروژنی رحم و لوله فالوپ در موشهای اورکتومی شده است. روششناسی: 92 سر موش صحرایی ویستار ماده با میانگین وزن 32 552 گرم به طور تصادفی به سه - گروه کنترل، شم و تمرین شنا تقسیم شدند. مدت زمان شنا در ابتدا 92 دقیقه برای هر جلسه بود که روزانه 1 دقیقه به آن اضافه میشد تا اینکه در هفته دوم به 12 دقیقه در روز رسید و تا پایان دوره تمرینی ) 1 هفته( 12 دقیقه باقی ماند. بیان گیرندههای استروژنی در بافت رحم و لولههای فالوپ به روش ایمونوهیستوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ≥2/ توکی در سطح 21 α انجام شد. یافتهها: میانگین سطوح بیان گیرندههای استروژنی در بافت رحم، بین گروه تمرین با گروه کنترل تفاوت =2/ معنیداری ) 329 P =2/ ( نداشت، اما تفاوت بین گروه تمرین و کنترل با گروه شم معنیدار ) 225 P ( بود. بیان 0 درصدی را در مقایسه با / 37 درصدی و در گروه تمرین کاهش 9 / گیرندههای استروژنی در گروه شم، افزایش 49 گروه کنترل نشان داد. نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین شنا، تاثیری بر بیان گیرندههای استروژنی در بافت رحم موشهای اورکتومی شده ندارد.