1402/12/07
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی؛ آکواپورین5؛ بالیدگی
سال 1393
مجله سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی هدایتی ، اکرم ارزانی ، شادمهر میردار

چکیده

هدف: آکواپورین5 (AQP5) پروتئین درون غشایی است که نقش مهمی در حفظ هموستاز آب ریه ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر افزایش سطوح AQP5 بافت ریه موش­های در حال بالیدگی بود. روش شناسی: 30 سر موش صحرایی ویستار نر سه هفته ای به طور تصادفی به سه گروه پایه، کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 6 هفته (6 جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه) بر روی تردمیل به تمرین پرداختند. اندازه گیری سطوح AQP5به روش ELISA انجام شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون LSD در سطح 05/0≥P انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش معنی­داری بین سطوح AQP5 گروه­های کنترل و پایه با گروه تمرین وجود دارد (001/0P<). در حالی­که بین تغییرات AQP5 گروه پایه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین شش هفته تمرین تناوبی موجب افزایش سطوح AQP5 بافت ریه گروه تمرین نسبت به گروه­های کنترل و پایه به ترتیب به میزان 03/229 و 9/284 درصد شده است. نتیجه گیری: به نظر می­رسد یک دوره تمرین تناوب به نظر می­رسد یک دوره تمرین تناوبی می­تواند با بهبود عملکرد سلول­های اپی­تلیال موجب حمایت از تغییرات سطوح آکواپورین5 در طی دوران بالیدگی، و بهبود شاخص­های هموستازی مایعات ریه شود.