1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر برهم سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF (ریه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
VEGF تمرین ،، سرب، کورکومین .استقامتی
سال 1400
مجله ورزش و علوم زيست حركتي
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار ، رحمان سید عزیزی ، اکرم ارزانی ، مهدی هدایتی

چکیده

مقدمه های ورزشی، کورکومین و سرب ممکن است موجـب فعالیت. نقش مهمی در آنژیوژنز بر عهده دارد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ژیکی بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولو VEGF هفته تمرین استقامتی و مکمـل 8 تأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی . بافت ریه داشته باشند کورکومین بر VEGF. سرب بودهای در معرض استاتموش یریه :شناسی روش . شـدند سرب، حلال و کنتـرل تقسـیم +کورکومین+سرب، ورزش+سرب، ورزش+سرب، کورکومین گروه 6به ییموش صحرا 60 بر کیلوگرم به ترتیب استات سرب و کورکـومین بـه گرم میلی 30و 20سرب +کورکومین+سرب، ورزش+سرب، ورزش+های سرب، کورکومینگروه .گردان به تمرین پرداختند هفته بر روی نوار 8های تمرینی به مدت گروه. صورت درون صفاقی دریافت کردند :هایافته موجب افزایش سطوح نتایج نشان داد القای سرب VEGF و کاهش فعالیت سطوح VEGF ها در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل ی همه گروهریه .شود می :گیرینتیجه و بحث تواند نقش حفاظتی در برابر اثرات ناشی از آلودگی ناشی رسد استفاده ازکورکومین همراه با تمرینات استقامتی، میبه نظر می .از سرب ایفا نماید