1403/04/01
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب فلز کادمیوم توسط باکتری هالوموناس (Halomonas) جداسازی شده از تالاب میانکاله استان گلستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی، فلز کادمیوم،باکتری هالوموناس،تالاب میانکاله
سال 1397
مجله اکوبیولوژی تالاب
شناسه DOI
پژوهشگران شیوا شعبان نژاد ، فاطمه کاردل ، سلمان احمدی اسب چین ، شیلا امیدظهیر

چکیده

تالاب ها از جمله اکوسیستم های حساسی می باشند که امروزه بدلیل افزایش جمعیت و ورود پساب صنایع مختلف از قبیل کشاورزی، فلزکاری، پتروشیمی حضور فلزات سنگین مختلف در آن ها بالا می باشد. فلزات سنگین به دلیل پایداری و تجمع در جانداران می توانند منجر به تاثیرات اکولوژیکی زیادی در تالاب ها شوند. باکتری ها به دلیل سازگاری با طبیعت و نسبت سطح به حجم بالا برای جذب یون های فلزی از محیط آبی مناسب اند. در این تحقیق از آب تالاب میانکاله در عمق 10 تا 15 سانتی متری از سطح آب در 5 ایستگاه در مهر 1394 نمونه برداری شد. مقاوم ترین سویه گرم منفی نسبت به فلز کادمیوم از محیط کشت جداسازی شده بود. جهت تعیین اسیدیته، دما و شوری بهینه برای جذب فلز کادمیوم توسط باکتری Halomonas، آزمایش ها به ترتیب در اسیدیته 4، 5، 6، 7، 8 و 9، در دماهای 10، 20، 30 و 40 درجه سانتیگراد و در غلظت های 5%، 10%، 15% و 20% کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت سنجش غلظت کادمیوم باقیمانده در محلول ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی (مدل AA240FS ساخت شرکت Varian آمریکا) انجام شد. همچنین گروه های عاملی موثر در جذب کادمیوم با استفاده از طیف سنجی FT-IRشناسایی گردید. نتایج نشان دادند این باکتری بهترین رشد را در شوری10% داشته و به غلظت 60 میلی گرم بر لیتر کادمیوم مقاوم بوده است. همچنین تحقیق حاضر نشان داد که بهینه جذب فلز کادمیوم توسط این باکتری در اسیدیته 8، شوری 5% و در دمای 30 درجه سانتیگراد می باشد. نتایج آنالیز FT-IR نشان داد که گروه های سطحی موثر این باکتری در جذب فلز کادمیوم شامل هیدروکسیل، آمید، کربونیل و آلکان می باشند. این پژوهش نشان داد باکتری Halomonas جاذب زیستی مناسبی جهت حذف فلز کادمیوم از محیط های آبی می باشد. بنابراین، باکتری هالوموناس می تواند برای تصفیه پساب های حاوی غلظت بالایی از فلز کادمیوم و همچنین در بازیافت این فلز در صنایع مختلف به کار رود.