1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Eremostachys labiosiformis (Popove) Knorring بر ویرو س هرپس سیمپلکس تیپ 1
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring، رده سلولی Vero، سمیت سلولی، ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک، خاصیت ضد ویروسی
سال 1394
پژوهشگران سارا اسدی(دانشجو)، مریم مهاجرانی(استاد مشاور)، آرمان محمودی اطاقوری(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: عفونت های ویروسی، بویژه عفونت های ناشی از هرپس سیمپلکس ویروس(HSV) به دلیل تأثیرات مخربی که بر بدن انسان دارند یکی از مهمترین نگرانی های بهداشت عمومی در سطح جهان می باشند. در سال های اخیر با افزایش سویه های مقاوم به دارو و عوارض جانبی داروهای شیمیایی گرایش به سمت داروهای طبیعی با اثرات جانبی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. گیاه Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorringگونه ایاز گیاهان گلدار خانواده نعناعیان است.این گیاه دارای ترکیبات فعال دارویی شامل آلکالوئیدها، ساپونین ها، فلاونوئید ها و تانن ها می باشد.هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدویروسی عصاره گیاه E.labiosiformis روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک بود.تحقیقات روی خواص درمانی این گیاه اولین بار است که در جهان انجام می شود. مواد و روش ها: عصاره متانولی بخش های هوایی E.labiosiformis به روش خیساندن در متانول 80% تهیه شد. اثر سمیت سلولی غلظت های مختلف عصاره بر روی سلول های Veroبا استفاده ازروشMTT(متیل تیازول تترازولیوم)، تعیین عیار ویروسی از روش TCID50 (رقتی از ویروس که 50% سلول ها را آلوده کند) و اثر ممانعت کنندگی عصاره روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در دو مرحله خارج سلولی؛ اتصال (انکوباسیون تک لایه سلولی Vero با عصاره E.labosiformisقبل از آلودگی به ویروس HSV-1)، تماس مستقیم (انکوباسیون ویروس HSV-1با عصاره E.labosiformis قبل از آلودگی) و داخل سلولی؛ تکثیر (انکوباسیون تک لایه سلولی Vero با عصاره E.labosiformis بعد از آلودگی با ویروس HSV-1) از روش های CPE(اثر سایتوپاتیک) و MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده ها با نرم افزار آماری Minitab(نسخه 16) انجام شد، 50 درصد سمیت سلولی CC50)) و 50 درصد مهار ویروسی (IC50) با نرم افزار ED50plus(نسخه 0.1INER,) برآورد گردید. یافته ها: مقدارCC50 در زمان 24، 48و 72 ساعت بترتیب برابر g/mlµ 62/1426،g/mlµ 24/1296 و g/mlµ 61/1152 بدست آمد. بیشترین اثر مهار ویروسی مربوط به مرحله تماس مستقیم و بهترین زمان در این مرحله 24 ساعت با میزان مهار ویروس (IC50) برابر g/mlµ 32/112 و مقدار SI برابر 7/12 بود. در زمان 48 ساعتIC50 برابر g/mlµ 03/105 و مقدار SI برابر 34/12و در زمان 72 ساعت IC50 برابر g/mlµ 45/83 و مقدار SI برابر 81/13بدست آمد. در دو مرحله دیگر اثر ممانعت کنندگی عصاره بر