1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثر غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent.) ) بر روند درصد بقای سلول های Vero در کشت سلول
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
درصد بقا، لعل کوهستان،کشت سلول ، Oliveria decumbens،vero
سال 1394
پژوهشگران الهام دشتی مکان ، فاطمه رودباری ، مریم مهاجرانی ، آرمان محمودی اطاقوری

چکیده

هدف : لعل کوهستان گیاهی از خانواده چتریان می باشد و تیمول،کارواکرول،گاما- ترپنین و پارا-سیمن، ترکیب های اصلی آن محسوب می شوند. در سال های اخیر تحقیقات متعددی پیرامون اثر آنتی باکتریال ، بررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت آنتی اکسیدانی لعل کوهستان انجام شده است اما احتمال سمیت سلولی آن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و بررسی نشده است لذا بر آن شدیم تا در این پژوهش،تاثیر غلظت های مختلف عصاره متانولی لعل کوهستان بر روند درصد بقای سلول های نرمال Vero را ارزیابی نماییم روش ها: پس از تهیه و جمع آوری گل های لعل کوهستان و خشک نمودن آن ها در سایه، عصاره هیدروالکلی (متانول 80 درصد) به روش خیساندن فراهم گردید. سپس تاثیر عصاره لعل کوهستان (g/mlμ31.25 و 62.5،125، 250،500،1000 ،2000) بر میزان درصد بقای سلول های Vero طی سه روز متوالی(24و48و72 ساعت) و با استفاده از روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد عصاره لعل کوهستان در تمامی غلظت ها بر سلول های Vero اثر سمیت کمی داشت. با افزابش غلظت عصاره، میزان درصد بقای سلول ها به طور معنا داری کاهش یافت (p<0.05). پایین ترین درصد بقای سلول های Vero ، برابر با 1.98± 70.37 و در غلظت g/mlμ2000 عصاره، پس از 24 ساعت تعیین شد. بررسی های آماری اختلاف معناداری بین درصد بقای سلول های Vero در روزهای متوالی نشان داد (p<0.01). با توجه به یافته ها، ضرورت انجام ازمایشات بیشتری جهت ارزیابی این عصاره در شرایط Invivo و همچنین استفاده از رده های سلولی دیگر احساس می شود.