1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصاره ی گیاه Eremostachys LabiosiformisKnorring(Popov) بر روی رده سلولی ورو(Vero ) در شرایط آزمایشگاهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان،اثر سمیت سلولی،سنبل بیابانی،رده سلولی ورو(Vero )
سال 1394
پژوهشگران سارا اسدی ، فاطمه رودباری ، آرمان محمودی اطاقوری ، مریم مهاجرانی ، هاله اخوان نیاکی ، نسرین حسن زاده ، سعید کاوسیان ، رمضان بهزادی ، محسن آسوری ، علی اصغر احمدی

چکیده

یکی از دلایل آسیب سلولی، واکنش انواع اکسیژن فعال (ROS) از جمله پراکسید هیدروژن (H2O2) ، آنیون سوپر اکسید (O2 • -) ، و رادیکالهای آزاد مانند رادیکال هیدروکسیل (OH •) است. این مولکولهای ناپایدار و بسیار واکنش پذیر توسط واکنشهای زنجیرهای شیمیایی مانند پراکسیداسیون لیپیدی یا تشکیل ترکیبات افزایشی به DNA ، میتوانند سلولها را به جهش و در نهایت مرگ سلولی منجر کنند. گیاهان، آنتیاکسیدانهای طبیعی هستند که با دارا بودن ترکیبات فیتوشیمیایی در بخشهای مختلف خود سبب حفاظت از سلولها، افزایش قدرت آنتیاکسیدانهای پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی بیماریهای مزمن مانند سرطان، بیماریهای قلبی و سکته مغزی میشوند. گیاه Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring گونهای از گیاهان گلدار خانواده نعناعیان که با نام سنبل بیابانی در ایران شناخته میشود و دارای ترکیبات فعال دارویی شامل آلکالوئیدها، ساپونینها، فلاونوئیدها و تاننها میباشد. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه سنبل بیابانی در رده سلولی ورو Vero بود