1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent) بر روی رده سلولی Vero
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان،،لعل کوهستان،اثر سمیت سلولی،رده سلولی Vero
سال 1394
پژوهشگران فاطمه رودباری ، الهام دشتی مکان ، مریم مهاجرانی ، آرمان محمودی اطاقوری ، نسرین حسن زاده ، سعید کاوسیان ، رمضان بهزادی

چکیده

رادیکال های آزاد و گونه های اکسیژن فعال ROS مولکول های بسیار واکنش پذیر هستند که توسط فرآیندهای طبیعی سلولی تنش های محیطی اشعه ماوراء بنفش تولید می شوند گونه های اکسیژن فعال با ترکیب های سلولی واکنش می دهند و موجب آسیب به DNA کربوهیدرات ها پروتئین ها و لیپیدها و آسیب سلول و بافت می شوند غذاهای با منشا گیاهی منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها هستند لعل کوهستان با نام علمی Oliveria decumbens Vent بومی ایران و متعلق به تیره چتریان است علی رغم این که گیاه لعل کوهستان از دیرباز در طب سنتی جهت درمان بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است اما اثر سمیت سلولی آن تاکنون ناشناخته مانده است در این پژوهش برای اولین بار خاصیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی عصاره لعل کوهستان بررسی شدند در این مطالعه آزمایشگاهی عصاره متانولی به روش خیساندن پودر خشک آن و سپس تبخیر به وسیله روتاری اواپوریتور به دست آمد ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گل های لمل کوهستان با استفاده از تکنیک DPPH بر مبنای درصد مهار رادیکال های آزاد با روش اسپکتوفوتومتری تعیین گردید همچنین اثر سمیت سلولی عصاره متانولی بر رده سلولی نرمال Veroبا آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت یافته ها نشان داد میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی لعل کوهستان به غلظت وابسته است در مهار رادیکال های آزاد و پایدار غلظت مهاری 50%عصاره متانولیIC50 0.214 میلی گرم در میلی لیتر بود در ازمایش سمیت سلولی غلظتی از عصاره متانولی که سبب تخریب 50% سلول های Vero گردید در غلظت 1.88 میلی گرم در میلی لیتر به دشت آمد مطابق با نتایج حاصل از این مطالعه عصاره متانولی گل های لعل کوهستان سمیت سلولی کم و خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد