1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Vero بر روی رده سلولی Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان، کشت سلولی، سمیت سلولی، Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring
سال 1395
مجله مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
شناسه DOI
پژوهشگران سارا اسدی ، فاطمه رودباری ، مریم مهاجرانی ، آرمان محمودی اطاقوری ، صادق پورمرادی ، سعید کاوسیان ، نسرین حسن زاده

چکیده

زمینه و هدف: تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن منجر به تنش اکسیداتیو میشود. این تنش میتواند با تغییر در فعالیت آنزیمها، بیان ژن، آزادسازی کلسیم از ذخایر سلولی بر ساختار غشا، رشد و مرگ سلولها اثر بگذارد. گیاهان غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند که با حفاظت از سلولها و افزایش قدرت آنتی اکسیدانهای پلاسما، ابتلا به برخی بیماریهای مزمن مانند سرطان، بیماریهای قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهند. مطالعه حاضر به ارزیابی Eremostachys labiosiformis(Popov) Knorring فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه میپردازد پس از جمع آوری، در مجاورت هوا خشک و پودر گردید. عصاره E.labiosiformis مواد و روش کار: گیاه و ارزیابی اثر سمیت ( DPPH) متانولی به روش خیساندن تهیه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی با روش مهار رادیکال آزاد مورد سنجش قرار گرفت. MTT با روش vero سلولی بر ردهی سلولی و اثر سمیت سلولی IC50=0/392 mg/ml ، E.labiosiformis یافتهها: ظرفیت آنتی اکسیدانی عصارهی متانولی 1360/25 و μg/ml ،1329/16 μg/ml طی زمانهای مختلف 48 ،24 و 72 ساعت به ترتیب ،( CC50) 1159/71 محاسبه گردید. μg/ml با اسید آسکوربیک نشان داد، این E.labiosiformis نتیجهگیری: نتایج مقایسهی خاصیت آنتیاکسیدانی گیاه گیاه نسبت به سایر گیاهان مشابه فعالیت خوبی در مهار رادیکال آزاد دارد و با توجه به سنجش سمیت عصاره مشخص گردید؛ عصارهی متانولی گیاه مذکور میتواند برای استفادههای درمانی بیخطر باشد. با این حال، برای پیشنهاد میگردد. invivo نتیجهگیری قطعی، استفاده از ردههای سلولی دیگر و همچنین مطالعات در شرایط